Länkstig

Att organisera för skolframgång

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2012 - 2015
Projektägare
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Finansiär
Utbildningsvetenskapliga kommittén

Kort beskrivning

Trots att landets grundskolor verkar under ett gemensamt nationellt regelverk och inom samma institutionella ramar finns det stora variationer mellan skolorna när det gäller elevernas resultatutveckling.

Om projektet

Forskningsprojektets utgångspunkt är att sättet på vilket vi väljer att organisera enskilda skolor spelar en avgörande roll för elevernas resultatutveckling. Vi anlägger ett institutionellt perspektiv på skolan som organisation och studerar de formella och informella regelsystem eller institutioner som präglar organiseringen av skolan längs tre huvudsakliga dimensioner: organiseringen av skolornas ledningsfunktioner, av lärares arbete och av undervisningens former.

För att förstå vad det är som gör att vissa skolor lyckas bättre än andra är det angeläget att studera skolan och dess verksamhet ur ett processorienterat perspektiv. Det räcker inte att identifiera faktorer som finns på framgångsrika skolor men som saknas på mindre framgångsrika skolor. Vi måste följa skolornas verksamhet under en längre tidsperiod för att synliggöra och därigenom kunna systematisera de processer och däri centrala händelser eller beslut som skapar grund för en positiv respektive en negativ resultatutveckling.

Programmets övergripande syfte är att bidra till teoriutvecklingen gällande organiseringens betydelse för skolframgång. Mer specifikt vill vi synliggöra och systematisera formella och informella organisatoriska aspekter på skolor som över tid har uppvisat en positiv eller en negativ resultatutveckling.