Göteborgs universitet
Bild
assess logo
Länkstig

Medverkande i forskarskolan

Doktorander, handledare och styrgrupp vid forskarskolan ASSESS.

Monica Rosén

Göteborgs universitet

monica.rosen@ped.gu.se

 

Alli Klapp

Göteborgs universitet

alli.klapp@ped.gu.se

 

Maria Rasmusson

Uppsala universitet

maria.rasmusson@edu.uu.se

 

Samuel Sollerman

Stockholms universitet

samuel.sollerman@su.se

 

Lovisa Sumpter

Stockholms universitet

lovisa.sumpter@su.se

 

Emil Bertilsson

Uppsala universitet

emil.bertilsson@edu.uu.se

 

Stefan Johansson

Göteborgs universitet

stefan.johansson@gu.se

 

Övriga ledamöter

Mikael Börjesson

Uppsala universitet

mikael.borjesson@edu.uu.se

 

Kerstin Pettersson

Stockholms universitet

 

Thomas Nygren

Uppsala universitet

thomas.nygren@edu.uu.se

 

Emil Bertilsson, emil.bertilsson@edu.uu.se

Linda Borger, linda.borger@gu.se

Mikael Börjesson, mikael.borjesson@edu.uu.se

Tobias Dalberg, tobias.dalberg@edu.uu.se

Jenny Folkeryd, jenny.folkeryd@edu.uu.se

Håkan Forsberg, hakan.forsberg@edu.uu.se

Stefan Johansson, stefan.johansson@gu.se

Alli Klapp, alli.klapp@ped.gu.se

Thomas Nygren thomas.nygren@edu.uu.se

Malin Tväråna malin.tvarana@edu.uu.se

Frank Bach frank.bach@gu.se

Björn Melander, bjorn.melander@nordiska.uu.se

Kerstin Pettersson

Maria Rasmusson, maria.rasmusson@edu.uu.se

Samuel Sollerman, samuel.sollerman@su.se

Monica Rosén, monica.rosen@ped.gu.se

Maria Jarl, maria.jarl@gu.se

Lovisa Sumpter, lovisa.sumpter@su.se

Maria Westman, maria.westman@edu.uu.se

Kajsa Yang Hansen, kajsa.yang-hansen@ped.gu.se

 

Lena Asp

Jag är anställd som doktorand vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS, vid Göteborgs universitet. Jag ingår i forskningsmiljönFUR (Förutsättningar Utbildning Resultat).Mina forskningsintressen berör frågor som likvärdig skola, nationella och internationella kunskapsmätningar samt faktorer som bidrar till elevers lärande. Framförallt är jag intresserad av hur elevers lärande och motivation påverkas av läraren och dennes praktiker i klassrummet och skolklimat.

lena.asp@gu.se

 

Elpis Grammatikopoulou

Mina forskningsintressen fokuserar dels på läsförståelse, både av digitala texteroch texter på papper, kvantitativa analysmetoder, storskaliga undersökningar, nationella och internationella kunskapsmätningar, PIRLS, e-PIRLSsamtnationella prov.

elpis.grammatikopoulou@gu.se

 

Lena Edander

Jag är doktorand i svenska med didaktisk inriktning vid Uppsala Universitet. Mitt avhandlingsprojekt handlar om läs-och skrivförmåga relaterat till resultat på nationella och internationella storskaliga test och styrdokument. Jag har tidigare arbetat somprovkonstruktör av nationella prov i svenska och svenska som andraspråk och varit undervisningsråd vid Skolverket med ansvar för de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk.

lena.edander@edu.uu.se

 

Samantha Erlich

Samantha arbetar med nationella prov i matematik. Hennes forskning är inriktad mot hur tillämpningar av Rasch mätteori kan bidra till utvecklingen av prov. Rasch-modellen anses vara ett användbart verktyg för att hitta mått inom såväl humanvetenskap som naturvetenskap.Potentiella tillämpningar inkluderar: provekvivalering, hantering av gissningar, kontroll för bias vid bedömning och identifiering av bias i uppgifter.

samantha.ehrlich@su.se

 

Mari Lindström

Mitt forskningsintresse omfattar lärares didaktiska såväl som ämneskunskaper i främst matematik, samt effekter av dessa på elevers prestationer, på intresse och motivation för/inom ämnet. Storskaliga internationella mätningar samt analyser av dessa ingår i forskningsarbetet. Även nationella kartläggningsmaterial och kunskapsmätningar är ett intresseområde.

mari.lindstrom@gu.se

 

Tommie Petersson

Jag är doktorand i utbildningssociologi vid Uppsala universitet. Mina forskningsintressen rör utbildningsmässiga skillnader mellan stad och landsbygd. Mer specifikt kartlägger jag hur utbildningskapital varit fördelat mellan urbana och rurala områden i Sverigeöver tid. Jag använder mig av Göteborgs universitets GOLD-databas för detta arbete. Utöver den ovannämnda kvantitativt orienterade forskningen har jagävenett intresse för ämnesdidaktikoch jag är aktuell med kursboken Filosofididaktik: Filosofiundervisning i teori och praktik (2021).

tommie.petersson@edu.uu.se

 

Deborah Siebecke

Mitt forskningsintresse är skolans likvärdighet och skillnader i kognitiva såväl som icke-kognitiva resultat hos elever med olika socioekonomisk bakgrund. Mitt forskningsarbete fokuserar på den grupp av elever som ofta kallas för academically resilient, som presterar högt trots att de kommer från socioekonomiskt utsatta hem. Forskningen är inriktad mot frågor som handlar om resultatskillnader, välbefinnande samt skolans kompensatoriska förmåga. Sekundäranalyser av data från storskaliga kunskapsmätningar ingår i det pågående forskningsarbetet.

deborah.siebecke@gu.se

 

Anna Soloveva

Jag är doktorand i utbildningssociologi vid Uppsala Universitet, samt jobbar deltid som statistiker vid Institutionen för nordiska språk, Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk. Jag kommer från Moskva, där jag har studerat sociologi och arbetat på Institute of Education, Higher school of economics. Där forskade jag om prediktiv validitet hos de ryska nationella proven.Mitt avhandlingsprojekt handlar om genussegregation inom utbildningsväsendet i Sverige och på internationell nivå.

anna.soloveva@edu.uu.se

 

Mattias Winnberg

I min forskning är jag intresserad av processen att digitalisera de nationella proven i matematik och speciellt de digitala provens validitet.Digitala prov antas ha flera fördelar, samtidigt föreligger en risk att proven prövar irrelevanta faktorer som inte kan sammankopplas med matematiska kunskaper. De digitala provens giltighet behöver därför analyseras. Med min forskning vill jag undersöka elevers prestationer, redovisningar och elevers erfarenheter av digitala matematikprov som en del i att validera kommande digitala nationella matematikprov.

mattias.vinnberg@su.se

 

Martina Möller

Mitt forskningsintresse befinner sig inom fältet validering av storskaliga test. I mitt doktorandprojekt undersöker jag konstruktet läsförmåga bland annat med hjälp av IRT-modellering. Forskningsfrågan jag söker svar på är om konstruktetläsförmåga i storskaliga test, till exempel nationella prov i Norge och Sverige, bäst kan förstås som endimensionellt eller flerdimensionellt. Vilka dimensioner av läsning som dessa test lägger vikt vid är något som är intressant vid tolkning av vad testresultat säger om elevers läsförmåga.

martina.moller@nordiska.uu.se

 

Anneli Blomqvist

Jag är doktorand vid Stockholms universitet vid institutionen för ämnesdidaktik, där jag också arbetar som provutvecklare vid PRIM-gruppen. Mitt forskningsintresse är riktat mot matematik i grundskolan med fokus på algebra. Med mitt avhandlingsprojekt undersöker jag progressionen i algebrakunskaper genom att använda data från internationella och nationella kunskapsmätningar.

anneli.blomqvist@su.se

 

Erica Aldenius

Min forskning handlar om yngre elevers möjligheter att visa sina matematikkunskaper i en digital miljö. Om några år kommer de nationella proven i matematik att digitaliseras och eleverna kommer då att möta matematikuppgifter i ett digitalt format i stället för på papper. De möjligheter och begränsningar den digitala miljön ger upphov till, jämfört med papper och penna, kommer att studeras. Vidare kommer även betydelsen av förförståelse för den digitala miljön och hur eleverna upplever skillnaderna mellan de olika medierna att undersökas.

erica.aldenius@su.se

 

Markus Al-Afifi Norberg

Jag är doktorand i didaktik vid Uppsala universitet. Mitt huvudsakliga forskningsintresse är interkulturell pedagogisk kompetens, vilket kortfattat kan beskrivas som förmågan att normmedvetet navigera sig i det globaliserade lokalsamhället samt att bidra till en hållbar samhällsutveckling. I takt med den alltmer förändrande demografiska sammansättningen i Sverige kommer krav på interkulturell kompetens hos skolpersonal och elever att öka och för att bemöta denna omställning kommer den svenska skolan att behöva proaktivt adaptera för att tillgodose alla elevers och lärares behov. Mitt doktorandprojekt syftar därför till att bidra med ökad förståelse kring samhällskunskapsdidaktikens relation till interkulturell kompetens. Detta utförs genom att utvärdera huruvida innehållet i internationella kunskapsmätningar förmår att fånga in ifall elever utvecklat en interkulturell kompetens i samhällskunskap.

markus.al-afifi@edu.uu.se

 

Virginia Beramendi Heine

Jag är doktorand på institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. Min forskning är inriktad på samhällskunskapsdidaktik och sambandet mellan skolelevers förmåga till kritiskt tänkande och deras syn på framtida politiskt engagemang. Särskilt studerar jag hur kritiskt tänkande lärs ut i förhållande till hur det mäts och bedömds i nationella och internationella kunskapsmätningar.

virginia.beramendi@edu.uu.se

 

Daniel Bolander Blomberg

Jag är doktorand i utbildningssociologi vid Uppsala universitet. Mitt forskningsintresse är hur lärares arbetssituation påverkar hur det går för deras elevers i skolan. Jag är även intresserad av hur mycket en lärare påverkar skiljer sig mellan elever från olika sociala bakgrunder.

daniel.bolander_blomberg@edu.uu.se

 

Johan Espenberg

Jag är doktorand i ämnesdidaktik med inriktning mot naturvetenskap vid Institutionen för Pedagogik och Specialpedagogik (IPS) vid Göteborgs Universitet. Jag har en bakgrund som gymnasielärare i matematik och fysik i 13 år. Mitt forskningsintresse är bedömning av epistemiska kunskaper i naturvetenskap. Epistemiska kunskaper handlar om varför naturvetenskapliga kunskaper och forskningsmetoder är pålitliga, vilket är en viktig komponent i en naturvetenskaplig allmänbildning. Jag ingår i forskningsmiljön FUR (Förutsättningar Utbildning Resultat).

johan.espenberg@gu.se

 

Eun Jeong Lee

Jag är doktorand i pedagogik och specialpedagogik, IPS, vid Göteborgs universitet. Mina forskningsintressen rör frågor om den svenska lärarutbildningspolitiken, och hur denna politik har påverkat lärare och även elevers prestationer med nationella och internationella kunskapsmätningar. Även rättvisa i lärarutbildningspolitiken är ett intresseområde.

eun.jeong.lee@gu.se

 

Panagiotis Patsis

Jag är doktorand inom forskarskolan ASSESS vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Jag tillhör forskningsmiljön FUR (Prerequisites Education Results). Mina forskningsintressen inkluderar utbildningsjämlikhet, utbildningsmätning och internationella storskaliga bedömningar av utbildningssystem. Jag är särskilt intresserad av ojämlikhet i utbildningen beroende på elevers sociala, ekonomiska och kulturella kapital.

panagiotis.patsis@gu.se

 

Zahra Hasani Yourdshahi

Jag tillhör ASSESS forskarskola vid Göteborgs universitet. I min forskning är jag intresserad av bedömning av lärares IKT-kunskaper och färdigheter i den pedagogiska praktiken. Teknisk, pedagogisk och ämnesmässig kunskap (TPACK) är en viktig och nödvändig kompetens på 2000-talet för bland annat lärares dagliga undervisning i klassrummet, deras arbetstillfredsställelse och självtillit. Det är också en nödvändig förutsättning för att stärka elevers digitala kompetens i en värld med snabb teknikutveckling. Jag använder IKT-relaterad mått från storskaliga internationella undersökningar för att undersöka lärares uppfattningar om till exempel läraryrket, sina IKT-kunskaper och kompetensutvecklingsbehov.

zahra.hasani.yourdshahi@gu.se

 

Erik Winerö

Mitt forskningsintresse omfattar hur bedömningspraktiker i skolan påverkas av digitalisering. Det handlar dels om hur digitala provsystem utvecklas, implementeras och används vid summativa examinationer, men även dels om hur digital teknik används vid mer formativa bedömningspraktiker och responsiv undervisning.

Jag är affilierad till forskarskolan ASSESS, men har min huvudsakliga bas inom forskarskolan CUL (Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning) vid Göteborgs universitet där jag tillhör institutionen för tillämpad IT.

erik.winero@ait.gu.se

 

Evgeniia Efimova

Jag är doktorand i didaktik med inriktning mot samhällskunskap vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. Mitt doktorandprojekt kommer att fokusera på klassrumsdiskussioner om kontroversiella politiska frågor mot en bakgrund av polarisering och ojämlikhet. Mer specifikt avser jag att undersöka hur skolans ideologiska och socioekonomiska sammansättning påverkar det politiska lärandet genom ett öppet klassrumsklimat och undersöka vilka pedagogiska aktiviteter och val som gör ett sådant klimat möjligt i en hård politisk kontext.

evgeniia.efimova@edu.uu.se