Göteborgs universitet
Bild
assess logo
Länkstig

Kurser

Unikt och obligatoriskt för forskarskolan ASSESS är dess fem särskilt utformade forskarutbildningskurser om totalt 37,5 hp. Kurserna är ”blended” till sin karaktär, vilket innebär att 2-3 campusdagar kombineras med föreläsningar, seminarier och andra aktiviteter online via GU:s lärplattform Canvas.

ASSESS I: Pedagogisk bedömning och kunskapsmätningar, 7,5 hp

Kursen ges som första kurs i forskarskolan som en orientering i och introduktion till bedömning och kunskapsmätning i olika utbildningssystem. I kursen ges en historisk och kontextuell överblick inom bedömnings- och utvärderingsområdet och moderna teorier och metoder för kunskapsmätningar behandlas.
 

ASSES II: Introduktion till kvantitativa metoder i utbildningsvetenskaplig forskning, 7,5 hp

Kursen ger en inblick i hur design, mätning och analys bildar grunden i kvantitativ forskningsmetodik och hur dessa aspekterkan utnyttjas för att bäst undersöka forskningsfrågor av olika slag. Kursen behandlar bland annat grundläggande utbildningsfilosofiska och vetenskapsteoretiska frågor, hur undersökningar skall läggas upp för att de skall kunna ge underlag för pålitliga slutsatser och vad som har betydelse för mätningars pålitlighet. Kunskaper om grundläggande begrepp såsom reliabilitet och validitet fördjupas både teoretiskt och i tillämpningar av olika slag.

 

ASSESS III: Grundläggande statistik för utbildningsvetenskaplig forskning, 7,5 hp

I kursen kommer vi att på ett tillämpat sätt gå igenom grundläggande statistiska begrepp och deltagarna kommer att träna på att analysera data med hjälp av statistikprogram. Deltagarna får lära sig grundläggande datahantering och tekniker för beskrivande och inferentiell statistik.

 

ASSESS IV: Bedömning av och validitet i kognitiva och icke-kognitiva prestationer, 7,5 hp

Kursen behandlar bedömning av kunskaper i termer av kognitiva och icke-kognitiva prestationer och kompetenser och dess prediktiva förmågor. Frågan om validitet är central i alla kunskapsmätningar och berör frågor om hur väl det går att bedöma och mäta elevers kunskaper och andra typer av kompetenser. Vidare handlar validitet om hur instrument kan fånga det man är ute efter, vilka slutsatser man kan dra utifrån informationen och vilka konsekvenser kunskapsmätningarna får för eleverna.

 

ASSESS V: Regressionsanalys i utbildningsvetenskaplig forskning, 7,5 hp

Kursen behandlar regressionsanalys som är en kvantitativ metod som avser att mäta orsakssamband mellan olika typer av information eller variabler. Detta är en av de grundläggande kvantitativa metodkurserna nödvändig för att komma vidare med mer avancerade kvantitativa analyser. I kursen får deltagarna analytiska verktyg för att predicera ett utfall av intresse och att undersöka orsakssamband mellan utfallsvariabeln och möjliga förklarande variabler. Kursen har fokus på bedömningsfrågor och data finns tillgängliga för deltagarna för att undersöka frågor inom det utbildningsvetenskapliga fältet/bedömningsområdet.