Bild
Bild av Jakob Lundgren
Foto: Monica Havström
Länkstig

Jakob Lundgren: Peerage and Judgment

Kultur & språk

Avhandling för filosofie doktorsexamen i ämnet vetenskapsteori vid Humanistiska fakulteten, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori.

Disputation
Datum
13 jan 2023
Tid
13:15 - 17:00
Plats
sal J222, Renströmsgatan 6, Humanisten samt online
Ytterligare information
Länk till
zoom

Bra att veta
Disputationen kan även följas online på zoom.
Arrangör
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Avhandlingens titel: Peerage and Judgment: How transdisciplinary collaborations recognize contributions without a consensus of meaning

Betygsnämnd:
Docent Anders Broström, Kungliga Tekniska Högskolan/KTH, Stockholm
Research Professor Liv Langfeldt, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), Oslo
Roger Strand, Senter for vitenskapsteori, Bergen universitet
Ersättare vid förfall för ledamot i betygsnämnden är: Professor Merritt Polk, Göteborgs universitet

Opponent: Professor Edward Hackett, Global Institute of Sustainability and Innovation, Arizona State University

Ordförande: Docent Christopher Kullenberg, Göteborgs universitet

Sammanfattning

Avhandlingen behandlar problematik kring bedömning av kvalitet och tillhörighet inom transdisciplinär forskning (TD). TD är forskning som inkluderar akademiker från olika discipliner och fält, samt är öppen för medverkan från icke-akademiker. Denna forskning inriktar sig typiskt på att behandla konkreta samhällsproblem och gör anspråk på en mer nyanserad och anpassad kunskap än traditionell disciplinär forskning till följd av de olika perspektiv som inkluderas. Fokus i denna avhandling är på den dynamik som ligger till grund för bedömningar gjorda av TD-grupper där medlemmar ser varandra som epistemiskt jämbördiga (epistemic peers) trots olika uppfattningar om vad som utgör god vetenskap.

För att undersöka detta anläggs ett mellan-perspektiv som kopplar samman teoretiska och empiriska undersökningar. Avhandlingen är en sammanläggning av två teoretiska och två empiriska artiklar, och det mellan-teoretiska perspektivet anläggs i kappan. Detta mellan-teoretiska perspektiv belyser två centrala frågor kring epistemisk jämbördighet i TD.

Den första rör koordineringen av gränsdragning kring ett TD-samarbete och gränsöverskridande samarbete inom TD-samarbetet. Fallen som undersökts illustrerar hur gränser dras mot en utsida av icke-jämbördiga samtidigt som de jämbördiga inom samarbetet bibehåller en mångfald av förståelser av studieobjekt och kunskapskvalitet. Centralt är att de som ingår i samarbetet inte får ha så olika världsbilder att de inte kan erkänna varandra som jämbördiga, men samtidigt inte så lika världsbilder att det inte kan ske substantiella utbyten över gränser. I avhandlingen visas hur de studerade fallen använder begreppsliga nav (hub-and-spoke concepts) för att koordinera gränsdragning och samarbete.

Den andra frågan rör vilka frågor som är öppna och stängda för diskussion inom ramarna för ett TD-samarbete. TD:s målsättningar i form av nyanserad kunskap med samhällelig relevans och inkluderande förfarande kräver en öppenhet att diskutera sådant som i andra sammanhang ses som stängda fakta. Samtidigt krävs en viss stängdhet för att stabilisera samarbetet. TD-samarbeten behöver därför balansera mellan öppenhet och stängdhet. Fallen i avhandlingen visar hur vilka frågor som hålls öppna och stängda påverkas av TD-samarbetens institutionella omgivning.