Länkstig

Isak Berge – Ge de ohörda rösterna upprättelse

Forskning
Hälsa & medicin

Avhandling för filosofie doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sektionen för hälsa och rehabilitering

Disputation
Datum
7 jun 2024
Tid
13:00 - 16:00
Plats
Sal 2119, Hus 2 Hälsovetarbacken, Arvid Wallgrens backe, Sahlgrenska akademin

Avhandlingens fullständiga titel

Ge de ohörda rösterna upprättelse – framsteg och utmaningar vid involvering av sköra äldre personer i forskning om åldrande och hälsa

Opponent och betygsnämnd

Opponent: docent Jimmie KristenssonInstitutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet, Lund

Betygsnämnd: docent Anneli Ozanne (ordf.), docent Marie Ernsth Bravell (Jönköping) docent Pär Schön (Stockholm)

Bra att veta

Disputationen hålls på svenska.

Det går bra att delta på distans, disputationen kommer att streamas via Zoom Webinar. Klicka på den rosa knappen ovan för att gå med i webinaret. Frågor tas emot från dem som deltar i salen.

Om att bli hörd och erkänd

I Sverige och globalt har vi en demografisk utveckling med en allt större del åldrad befolkning. Forskning om åldrande och hälsa har därför en allt viktigare roll i samhället. Samtidigt sker just nu en övergång mot öppen vetenskap, som bland annat innebär personer utanför den akademiska världen ska involveras i forskning. En grupp av äldre personer som ofta inte kunnat göra sina röster hörda i forskning är sköra äldre personer. Därför har jag i min avhandling undersökt hur sköra äldre personers röster kan bli hörda och erkända genom att vara involverade i forskning.

De viktigaste fynden är vikten av att lyssna på och erkänna sköra äldre personers kunskap för att inkludera deras perspektiv i forskning. En viktig upptäckt är att det är svårt att veta på förhand hur involverade sköra äldre personer vill och kan vara i forskning. Därför är det problematiskt att exkludera dem från involvering, vilket tidigare skett på grund av förutfattade meningar om vilka förmågor sköra äldre personer har att bidra med till kunskapsutvecklingen.

En utmaning för involvering av sköra äldre personer i forskning som vi har identifierat är att det kan vara svårt för forskare att balansera sin makt, hantera tid och resurser, samtidigt som forskaren ska navigera konflikter mellan forskningens oberoende och överlåtande av inflytande till sköra äldre personer.

Utifrån våra studier anser vi att sköra äldre personer måste ges chansen att vara involverade i forskning för att på sikt bidra till en kunskapsbaserad vård och omsorg. Forskare har ett ansvar att motverka den orättvisa och omotiverade exkludering som sköra äldre personer utsätts för i traditionell forskning. Om sköra äldre personer involveras i forskning finns möjligheter att tillsammans utforska nya utrymmen av kunskap i möten mellan forskare och sköra äldre personer.

Våra fynd bygger på fyra studier: två studier där individuella intervjuer gjorts med sköra äldre personer, en studie med fokusgrupper med personal på äldreboende, och en studie med fokusgrupper med forskare inom åldrande och hälsa. Forskning har gjorts inom forskargruppen FRESH som är en del av AgeCap, Centrum för åldrande och hälsa, Göteborgs universitet.

Vår forskning har ett viktigt budskap till framtidens forskare som bör försöka förverkliga sina höga forskningsideal av vad som är det rätta att göra och inte utföra metodologiska val av rädsla för att bli avslöjade om de inte gör det. Det verkar som att den forskningspolitiska vinden går mot ökat samarbete mellan forskare och personer utanför akademin. Vårt budskap till den akademiska världen är därför att våga ge sig ut på den ännu outforskade ocean av kunskap som sköra äldre personer har och därmed bidra till möjligheten att ge de ohörda rösterna upprättelse.