Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Svenska som andraspråk, 1, för lärare åk 7-9

Kurs
L9S211
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen ger en grundläggande förberedelse för yrkesrollen som ämneslärare i Svenska som andraspråk på gymnasieskolan. I kursens samtliga delkurser står kunskaper om svenska som andraspråk i fokus med avseende på läraruppdraget. Detta innebär att kunskaper om språk och språkutveckling, gymnasieskolans styrdokument och undervisning i relation till dessa fokuseras. Ämnesstudierna inriktas också mot utveckling av studenternas egna språkliga färdigheter.

Delkurs 1, Introduktionskurs i svenska som andraspråk, 6 hp inriktar sig på att översiktligt belysa ämnet Svenska som andraspråk och dess relation till andra språkämnen. I kursen presenteras och diskuteras styrdokument, organisation samt undervisningsinnehåll i en introducerande omfattning. Vidare berörs lärarens behov av att känna till den enskilde inlärarens språkliga och kulturella bakgrund samt livssituation i Sverige. Särskild vikt läggs vid att utveckla förståelse för kulturellt betingade skillnader i fråga om språklig socialisation och syn på lärande. Språkets sociala dimension och betydelse för den enskildes identitet, utveckling och möjlighet att inhämta kunskaper lyfts fram och de didaktiska konsekvenserna av detta diskuteras.

Delkurs 2, Svenskans grundstruktur i ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp har som övergripande mål att ge grundläggande kunskap om svenska språkets uppbyggnad och att väcka förståelse och intresse för att arbeta med uttal, grammatik och ordförråd. I delkursen beskrivs det svenska språkets struktur vad gäller uttal och stavning, syntax och formlära samt ordbildning och betydelselära ur ett andraspråksperspektiv. I samtliga moment fokuseras sådana drag som brukar innebära särskilda utmaningar för inlärare av svenska som andraspråk. Delkursen ger en orientering om grundläggande drag i svenskans uttal samt belyser sambandet mellan tal och skrift och om olika varieteter i talad svenska. 

Delkurs 3, Andraspråksutveckling och andraspråksbedömning, 9 hp belyser hur andraspråket utvecklas under olika betingelser och i olika åldrar. Här uppmärksammas undervisningens roll liksom individuella och sociala faktorers inverkan på inlärningsprocessen. Ett viktigt inslag i delkursen utgör olika metoder för att bedöma och utvärdera andraspråksinlärares språkfärdighet på olika nivåer varvid olika sätt för kontinuerlig utvärdering av inlärarnas andraspråksutveckling belyses. Olika inlärarkategoriers talade och skrivna produktion utgör underlag för språkliga analyser såsom performans- och bedömningsanalyser. De didaktiska konsekvenserna av sådana analyser diskuteras och frågor om vetenskapliga metoder aktualiseras. 

Delkurs 4, Språk- och kunskapsutvecklande undervisning. 7,5 hp fokuseras de speciella förutsättningar som utmärker undervisning i mångkulturella miljöer och lärande på ett andraspråk i olika åldrar. Vidare uppmärksammas klassrumsforskning och aktionsforskning med inriktning på andraspråksundervisning. Därvid betonas samtalets och interaktionens roll för språk- och kunskapsutveckling i samband med olika undervisningsaktiviteter. Delkursen innehåller även en bred orientering om olika språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och fokuserar på språkfärdigheter av avgörande betydelse för skolans alla ämnen. Vidare uppnås fördjupad kunskap om olika utgångspunkter för bedömning och utvärdering av andraspråksinlärares språkfärdighet.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att programmets (eller motsvarande) tidigare kurser är genomgångna.