Bild
Parkerade cyklar
Länkstig

Rekommenderad studiegång i kulturgeografi med inriktning mot samhällsplanering

Är du intresserad av hur samhällsutveckling, fysisk planering och människors vardagsliv hänger samman och kan påverkas i en mer hållbar riktning? Vill du ha praktiska verktyg och metoder för att arbeta med planering i offentlig och privat sektor? Då är samhällsplanering något för dig!

Samhällsplaneringen tar sikte på framtiden och lyfter frågor om hur samhällen kan utformas och organiseras för att möta behovet av en ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling. Planering handlar om att omsätta mål och visioner till verklighet, och detta i en värld som förändras snabbt. Samhällsplanering kräver förmåga att göra avvägningar och prioriteringar mellan intressen och att sätta samman insikter från olika kunskapsområden: utveckling och nybyggnation (t.ex. regional, stads- och befolkningsutveckling och infrastruktur), brukande och bevarande (t.ex. jord- och skogsbruk, naturvård, rekreation, ekosystemtjänster, kulturhistoria), samt om risker och hot i samhället (klimatförändringar, ojämlikhet, förlust av arter, segregation). Utifrån ett demokratiskt perspektiv väcks också etiska och praktiska frågeställningar om hur samhällsplaneringen kan göras inkluderande, rättvis och samtidigt effektiv.

Utbildningen i kulturgeografi med inriktning mot samhällsplanering (rekommenderad studiegång) varvar teori och praktik. Genom att kombinera en kandidatexamen i kulturgeografi med ett antal rekommenderade planeringskurser får du dels begrepp och teorier för att kunna förstå och tolka samhällsutvecklingen, och dels metoder som är viktiga inom samhällsplanering; t.ex. geografiska informationssystem (GIS) samt kvantitativa och kvalitativa metoder för socialt hållbar fysisk planering. Som samhällsplanerare förväntas du ofta driva planering i projektform och samarbeta med personer med olika specialistkompetenser. Genom att självständigt och i grupp arbeta med konkreta planeringsproblem, samt genom möjlighet till praktik och studier i fält, förbereder utbildningen dig i rollen som samhällsplanerare.

År 1 - Kulturgeografiskt basår

Hösttermin

KG110 Kulturgeografi grundtermin (kurspaket) 30 hp

 • KGG102 Kulturgeografiska grunder 7,5 hp
 • KGG113 Infrastruktur, transporter och kommunikation 7,5 hp
 • KGG104 Global ekonomi och lokal utveckling 7,5 hp
 • KGG106 Befolkningsutveckling och urbanisering 7,5 hp

Vårtermin

KG200 Kulturgeografi fortsättningstermin (kurspaket) 30 hp

 • KGG211 Miljö och fysisk planering, 7,5 hp
 • KGG202 Nord-Sydrelationer och globala perspektiv, 7,5 hp
 • KGG203 Geografiska informationssystem (GIS) 1 - Introduktion för samhällsplanerare, 7,5 hp
 • KGG214 Inkluderande och exkluderande geografier, 7,5 hp

År 2 - Samhällsplanerarår

Hösttermin

KG300 Kulturgeografi med fördjupning inom samhällsplanering: höstterminspaket (kurspaket), 30 hp

 • KGG161 Samhällsplanering. Risk, sårbarhet och resiliens, 15 hp
 • KGG135 Geografiska informationssystem (GIS) 2 - Rumsliga analysmetoder, 7,5hp
 • KGG136 Geografiska informationssystem (GIS) 3 – Projektarbete, 7,5 hp

Vårtermin

KG400 Kulturgeografi med fördjupning inom samhällsplanering: vårterminspaket (kurspaket), 30 hp

 • KGG171 Kvantitativ planeringsmetodik, 7,5 hp
 • KGG170 Planeringsmetoder för social hållbarhet, 7,5 hp
 • KGG173 Urban omvandling och hållbar planering ur ett svenskt och europeiskt perspektiv, 15 hp

År 3 - Fördjupnings- och specialiseringsår

Hösttermin

KGG301 Praktik inom samhällsplanering, 30 hp

eller

utbytesstudier/andra kurser

Vårtermin

KGG320 Kulturgeografi: kandidatkurs, 30 hp

Examen

Studiegången leder till en filosofie kandidatexamen i kulturgeografi.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Ett brett spektrum av arbetsgivare kommer att efterfråga din kompetens kulturgeograf med inriktning mot samhällsplanering. Den som läst den rekommenderade studiegången i samhällsplanering har kunskaper för kvalificerat samhällsplanerings- och utredningsarbete. Det kan t.ex. handla om kommunal översiktsplanering, stadsplanering, landsbygdsutveckling, trafikplanering och regionalt utvecklingsarbete samt analyser av olika slag. Inte minst kunskaper i geografiska informationssystem (GIS) är mycket efterfrågade på arbetsmarknaden.

Samhällsplanerare jobbar bl.a. som fastighetsutvecklare, planhandläggare, informatörer, näringslivsutvecklare, samhällsplanerare, strategisk samhällsplanerare, hållbarhetskoordinatorer, infrastrukturstrateger och koordinatorer. Deras arbetsgivare är kommuner, regionala aktörer, statliga myndigheter, samt privata konsultföretag med planeringsinriktning.

Rekommenderad studiegång

En rekommenderad studiegång är ett sätt att underlätta planeringen av dina studier. Huvudområdet utgörs av en kandidatexamen i kulturgeografi (grund, fortsättnings- och fördjupningskurs) som kombineras med kurser med utpräglat planeringsfokus. Alla kurser inom den rekommenderade studiegången söks och läses som fristående kurser.