Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nationalekonomi:Fortsättning för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram

Kurspaket
NEK2S
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Metoder för ekonomisk analys 7,5 hp Kursen inleds med en kort doktrinhistorisk översikt. Därefter följer en beskrivning avmatematiska och statistiska metoder och hur de tillämpas inom den ekonomiska teorin.

Mikroteori 7,5 hp Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i den mikroekonomiska teorin. Teorin förde enskilda konsumenternas och producenternas beteenden fördjupas och knyts samman i teorin för den allmänna jämvikten. Avvikelser från den fullkomliga konkurrensmodellen i form av konkurrensbegränsningar, externaliteter och asymmetrisk information studeras. Teorierna utformas till en del med abstrakta symboler och i matematisk form i högre grad än i grundkursen. En kurs i mikroekonomi är en god inkörsport till andra något mer specialiserade kurser som finansiell ekonomi, offentlig ekonomi eller miljöekonomi, vilka kurser i sin tur kan ledatill uppsatsskrivande där teorier och statistiska metoder användes.

Environmental Economics 7,5 credit points (the course is given in English) The overall objective of the course is to introduce how environmental problems areanalyzed in economics. The course starts with a presentation of the welfare theoreticfoundations, different types of regulations of environmental and resource problems,properties of different policy instruments as well as actual implementation of theseinstruments. The second part of the course is an introduction to a social cost-benefitanalysis of environmental problems. Different methods for environmental valuation areof particular importance in this part of the course.

Uppsatsarbete  7,5 hp Kursen syftar till att ge färdighet i självständig analys av miljöproblem med hjälp av nationalekonomisk teori och vetenskaplig metod, liksom att ge färdighet i att skriva och strukturera rapporter om miljöproblem. Som en del av detta förväntas studenter presentera utkast på seminarier under kursens gång, liksom att försvara den färdiga uppsatsen vid ett slutseminarium, och även fungera som diskutanter och opponenter påandra studenters utkast och färdiga uppsatser.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs förkunskaper motsvarande genomgången kurs i Nationalekonomi: grundkurs, 30 hp, varav minst 15 hp ska vara godkända.