Länkstig

Demokrati och välfärd

Kurs
FH1101
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27300
Ansökan stängd

I den här utbildningen tar vi upp frågor som relaterar till hållbarhet. Innehållet i kursen eller programmet passar in på minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Kort om kursen

Kursen tar upp klassiska välfärds-, demokrati- och rättviseteorier.
Du kommer att lära dig grunderna i politiskt tänkande och centrala teorier om bland annat stat, politik, demokrati, välfärd, ideologi och genus, samt att relatera dessa till varandra och till den aktuella samhällsutvecklingen. På kursen behandlas samhällsförändringar och utmaningar med hjälp av olika sätt att förstå välfärd och demokrati. Problematisering sker med hjälp av begrepp som social hållbarhet, kön, klass och etnicitet.

Om utbildningen

Kursen genomförs under första halvan av både vår- och höstterminen, och består av fyra moment med följande innehåll;

1. Läsning av samhällsvetenskaplig litteratur och akademiskt skrivande
2. Det politiska tänkandets idéhistoria 
3. Social hållbarhet och välfärdspolitikens utformning och nutida utmaningar 4. Demokratins historia, teori och praktik. 

I det första momentet behandlar vi grundläggande samhällsvetenskaplig metodologi genom att tillämpa principer för både läsning och eget skrivande av vetenskaplig text. Momentet ska ses som ett stöd för läsning av samhällsvetenskaplig litteratur och att träna förmågan att uttrycka sig på ett vetenskapligt sätt genom skriven text. Momentet har en praktisk tillämpning och ska ses som en introduktion till det vetenskapliga studiet av samhälle och offentlig förvaltning.  

Moment två ägnas åt politisk idéhistoria, där vi fördjupar oss i hur man betraktat begrepp som politik, makt och stat från antiken fram till idag. I fokus stå begreppet rättvisa i dess olika varianter i liberal, socialistisk och kommunitär betydelse. I detta moment ingår även frågor om kunskap och etik.  

I det tredje momentet lyfter vi fram välfärdspolitikens utveckling och nutida utmaningar. Vi fördjupar oss historiskt, teoretiskt och praktiskt gällande välfärdsfrågor och lyfter fram social hållbarhet som en viktig del i den offentliga förvaltningens arbete. 

Avslutningsvis uppmärksammas demokratins historia, olika demokratimodeller och de utmaningar som demokratin idag ställs inför.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Den offentliga förvaltningens huvuduppgift är att bidra till genomförandet av demokratiskt fattade beslut i folkvalda församlingar från EU ner till enskilda kommuner. Anställda i den offentliga förvaltningen bör ha förståelse för de demokratiska och politiska förutsättningarna liksom en medvetenhet om ideologiska och politiska skiljelinjer. Kursen är därmed betydelsefull för dig som tänker jobba inom den offentliga sektorn och vill utveckla dina insikter och förståelse för politisk teoribildning och offentlig normbildning.

Kursen ingår i kandidatprogrammet i offentlig förvaltning, och om ditt intresse väcks för ämnet under kursens gång är du välkommen att söka in till detta program. 

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen innehåller föreläsningar, seminarier samt övningar, både i grupp och individuellt. Studenterna tränas i både skriftlig och muntlig presentation.
De tre delkurserna examineras individuellt genom hemtentamen.

Lokaler

Kursen genomförs i anslutning till Förvaltningshögskolans lokaler på Sprängkullsgatan i Haga i centrala Göteborg. Campus Haga rymmer förutom undervisningslokaler även grupprum som studenterna kan boka och ett stort antal studieplatser som studenter kan nyttja såväl vardag som helg.
I samma område ligger Samhällsvetenskapliga biblioteket där det går att låna kurslitteratur. I gemytliga Haga finns gott om caféer och ett levande studentliv. Hållplatser för spårvagn och buss finns i nära anslutning.