Länkstig

Ansökan och urval till masterprogrammet i IT och lärande

Programmet är tvärvetenskapligt och välkomnar studenter med olika utbildnings- och yrkesbakgrunder med ett intresse inom området IT och lärande. Du ska förutom att styrka de formella behörighetskraven också bifoga ett CV och en avsiktsförklaring som handlar om ditt intresse för området IT och lärande.

Urval

Om det finns fler sökande än det finns platser, baseras urvalet på en övergripande bedömning av akademiska och yrkesmässiga erfarenheter samt hur väl programmet passar in i den sökandes definierade karriärmål. Du ska därför, utöver dokument som är relaterade till behörighetskraven, också bifoga:

  1. ett CV på en sida som ger en översikt över dina akademiska meriter och dina erfarenheter av organisations- och/eller yrkesliv, samt
  2. en avsiktsförklaring på max 650 ord

Alla dokument ska vara skrivna på ett skandinaviskt språk eller på engelska. Avsiktsförklaringen får omfatta max 650 ord och CV:t ska inte vara längre än en sida (A4 eller 8.5x11). 

Ladda upp ditt CV och avsiktsförklaring på ditt konto på antagning.se senast ansökningsdatum. Sökande som inte laddar upp dessa två dokument kommer inte att kunna antas.

Avsiktsförklaring

Avsiktsförklaringen bör vara välstrukturerad och besvara frågorna nedan på ett tydligt och kortfattat sätt. Vänligen ange tydligt i rubriken namnet på det program du söker och redogör med dina egna ord för:

  • tidigare erfarenheters (både akademiska och icke-akademiska) betydelse för ditt intresse att söka till masterprogrammet i IT och lärande?
  • hur dessa erfarenheter har förberett dig för masterprogrammet i IT och lärande?
  • vilka dina professionella mål och ambitioner är och på vilket sätt tror du att masterprogrammet i IT och lärande kan hjälpa dig att utvecklas mot dessa mål?