Bild
Uppslag Svenska Akademiens ordlista, visar bland annat ordet terrorism
Foto: Thomas Melin
Länkstig

Experter: Terrorism, terrorhot och terrorbrott

Vid Göteborgs universitet finns det forskare som kan kommentera terrorism och terrorbrott ur olika perspektiv, som till exempel terrorhotbilden, högerextremism, hatbrott och martyrskap.

Terrorism i historiskt och samtida perspektiv

Mats Fridlund forskar om terrorism i historiskt och samtida perspektiv, med fokus på terrorismhotbildens utveckling och normalisering i historiskt perspektiv och teknikens betydelse för terrorism från användningen av dynamit, underjordiska tryckpressar och bombmanualer på 1800-talet till dagens självmordsbombare och cyberterrorister. Han forskar också på hur civilsamhället i form av myndigheter, städer och stadsinvånare sedan början av 1900-talet har använt sig av teknologier för att hantera säkerhets- och terrorhot samt framväxten av terrorism som ett svenskt säkerhetshot i olika kulturella och politiska diskurser.
Mats Fridlund, docent i idé- och lärdomshistoria, telefon 070–942 8791, e-post: mats.fridlund@lir.gu.se

Högerextremism

Christer Mattsson är expert på högerextremism och våld, och kommenterar ofta ämnet i media.
Christer Mattsson, universitetslektor i pedagogik och föreståndare för Segerstedtinstitutet, telefon: 076–606 29 38, e-post: christer.mattsson@gu.se

Terrorism och hatbrott

Christian Munthe kan svara på frågor om kopplingen mellan terrorism och hatbrott, grundläggande rätts- och samhällsfilosofiska aspekter, till exempel avvägningar mellan rättssäkerhet, integritet och allmänintressen.
Christian Munthe, professor i praktisk filosofi, e-post: christian.munthe@gu.se

Islam och muslimer i Europa, konflikterna i Syrien och Irak

Göran Larsson forskar om islam och muslimer i Europa, religion kopplat till migration och invandring, religion kopplat till medier och kultur, religion kopplat till undervisning och lärande, diskriminering, islamofobi och hatbrott kopplat till religion, samt islamisk teologi. Han har även skrivit om utresandeproblematik – personer som reser från Sverige till konfliktområden för att strida – och om konflikterna i Syrien och Irak. Är med i arbetsgruppen kring Segerstedtinstitutet som arbetar mot rasism och våldsbejakande ideologier.

Göran Larsson, professor i religionsvetenskap/religionshistoria, telefon: 031–786 5315, e-post: goran.larsson@lir.gu.se

Martyrskap, självmordsbombare

Michael Azar forskar bland annat om modern kontinental filosofi och postkoloniala frågeställningar. År 2013 gav han ut boken Den ädla döden, som diskuterar martyren som förebild och ideal. Boken tecknar martyrskapets historia från Sokrates till dagens självmordsbombare. Han har också skrivit en bok om Mellanöstern med titeln Döden i Beirut som inkluderar ett vidare perspektiv på terrorism och martyrskap.
Michael Azar, professor i idé- och lärdomshistoria, telefon: 031–786 4527, e-post: michael.azar@lir.gu.se

EU:s förhållande till stater utanför unionen

Andreas Moberg kan svara på frågor relaterade till EU-lagstiftning, till exempel om EU:s externa relationer, hur EU förhåller sig till stater utanför unionen.
Andreas Moberg, universitetslektor i internationell rätt, telefon: 031–786 5677, e-post: andreas.moberg@law.gu.se

Unga människors påverkan av våld och terror

Johan Melander Hagborg är verksam som klinisk psykolog och forskare/lärare i psykologi. Han forskar på utsatthet i barndomen, som att exempelvis uppleva våld i närmiljön, och dess konsekvenser för barn och ungas livssituation samt fortsatta utveckling. Johan arbetar med behandling av barn, unga och familjer vars vardag präglats av våld, övergrepp och krigserfarenheter och har lång erfarenhet som handledare inom socialtjänstens barn och ungdomsvård samt psykologisk första hjälpen vid katastrofer.
Johan Melander Hagborg, universitetslektor i psykologi, telefon: 070−416 3057, e-post: johan.hagborg@psy.gu.se

Samhällets förebyggande arbete mot terrorism, extremism och radikalisering

Robin Andersson Malmros är expert på svenska och nordiska myndigheters och kommuners förebyggande arbete mot terrorism, extremism och radikalisering. Han har särskild kunskap i frågor som rör nationella och lokala policys, organisering av förebyggande arbete på lokal nivå och samverkan i brottsförebyggande syften.
Robin Andersson Malmros, universitetslektor i sociologi och biträdande föreståndare vid Segerstedtinstitutet, telefon: 076–606 2940, e-post: robin.andersson@gu.se

Kontakt

Observera att vi inte kan garantera att alla forskare går att nå hela tiden. Om ni inte får svar på telefon, mejla istället. På vissa forskare finns det bilder i Göteborgs universitets bilddatabas, dessa är fria att använda i publicistiska sammanhang. Vänligen ange fotografens namn.