Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Erik Mägi

Doktorand

Juridiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Postadress
Box 650
40530 Göteborg

Doktorand

Juridiska
institutionen
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Postadress
Box 650
40530 Göteborg

Om Erik Mägi

Om Erik Mägi

Tjänstledig från mars 2021 på grund av offentligt uppdrag på Regeringskansliet.

Erik Mägi är doktorand i civilrätt. Han forskar om hur konstituerande av rättsligt föräldraskap har växt fram i mönster av norm och avvikelse - med andra ord hur lagstiftningen om fastställande av föräldraskap är reglerad så att vissa föräldraskap framstår som den självklara utgångspunkten medan andra framstår som undantag eller icke-existerande. Se film med kortfattad sammanfattning av Erik Mägis forskning på GU Play.

Erik Mägi är förordnad expert i utredningen om en föräldraskapsrättslig lagstiftning för alla.

Han är tillsammans med Lina-lea Zimmerman författare till en lärobok i familjerätt, Stjärnfamiljejuridik (Gleerups 2015). Författarna tilldelades våren 2016 Jörn Svensson-priset för deras arbete med HBTQ-personers rättigheter. Se artikel om boken Stjärnfamiljejuridik i Handelshögskolans magasin 2017.

Erik Mägi har även under flera år varit aktiv i samhällsdebatten. Se bland annat debattartikel på DN Debatt 2018: ”Nya förslaget om regler för adoptioner redan omodernt”.

Han har även tidigare varit praktiserande jurist inom arbetsrätt och diskrimineringsrätt, huvudsakligen i det idéburna civilsamhället.

Forskning

Erik Mägis forskning berör vilka som fastställs som rättsliga föräldrar i olika familjescenarier, samt hur lagstiftningen har växt fram och är reglerad i mönster av norm och avvikelse. Forskningen leder även till diskussion om verktyg för rättslig design och ställningstaganden inför framtiden

Lagstiftningen om föräldraskap har de senaste decennierna inkluderat fler former av föräldraskap och sätt att bli förälder på. Samtidigt har de traditionella huvudreglerna behållits oförändrade medan lagreformerna genomförts genom tillägg och undantagsregler. Lagstiftningens utgångspunkt är att föräldraskap uppkommer genom att en kvinna föder barn och är gift med en man, vilket i sin tur utgår ifrån att barnet tillkommit genom samlag inom äktenskap. Idag omfattar dessa regler enbart mindre än 1/3 av de barn som föds.

Majoriteten föräldraskap omfattas av undantagsregler som är mer komplicerade eftersom de behöver förhåller sig till huvudreglerna. Det gäller bland annat barn med ogifta föräldrar, samkönade föräldrar, adoptivföräldrar, transpersoner samt föräldrar som genomgått assisterad befruktning. Vissa föräldraskap är även exkluderade från lagstiftningen, framförallt barn med fler än två föräldrar som till exempel bonusföräldrar/styvföräldrar. Konsekvensen av detta står i strid med lagstiftarens egen uppfattning om barnets bästa.

Lagstiftningen bidrar till att upprätthålla särbehandling kopplat till såväl kön (genus, sexualitet och könsidentitet) och familjerelationer (parförhållanden, kärnfamilj, civilstånd och monogami) samt till biologi (befruktning, genetik, födsel och funktionsförmåga). Dessa faktorer samverkar och förstärker varandra intersektionellt.

Trots den komplicerade lagstiftningen fastställs föräldraskap idag på ett fåtal egentliga grunder: Föda barn, ge upphov till spermier, intention till föräldraskap (genom äktenskap, samtycke till assisterad befruktning eller adoption) samt barnets bästa. Avhandlingen vill bidra till diskussion om vilka vi vill ska anses som föräldrar och hur detta kan fastställas på ändamålsenliga sätt.

Avhandlingsprojektet har arbetsnamnet Förälder i lagens namn – mönster av norm och avvikelse avseende konstituerande av rättsligt föräldraskap. Huvudhandledare: Sari Kouvo. Biträdande handledare: Torbjörn Odlöw. Finansiellt stöd från Stiftelsen Fru Mary von Sydows, född Wijk, donationsfond.

Undervisning

Erik Mägi undervisar huvudsakligen i familjerätt, arbetsrätt och diskrimineringsrätt. Han undervisar även i praktisk humanjuridik och normkritiska perspektiv på rätten samt handleder examensuppsatser. Han har dessutom undervisat på socionomprogrammet och arbetsvetarprogrammet i Göteborg samt på juristprogrammet på Stockholms universitet.

Han har också på uppdrag av Juridiska institutionen genomfört en normkritisk granskning av övningsexempel på juristprogrammet i Göteborg.

Samverkan

Erik Mägi medverkar i stor utsträckning i att kommunicera sin forskning med det omgivande samhället. Han har föreläst för bland annat Justitiedepartementet, Domstolsakademin, Diskrimineringsombudsmannen (DO), RFSL, Svensk Förening för Transexuell hälsa och Familjerättsdagarna (SFSR). Han har också återkommande föreläst på bibliotek, för studentföreningar, på Vetenskapsfestivalen i Göteborg samt på Pride-festivaler i olika delar av landet. Se inspelad föreläsning från Handelshögskolans kunskapslunch 2019: Varför har barn i hbtq-familjer krångligare lagar?

Erik Mägi har också skrivit remissyttranden och tillfrågats som sakkunnig i flera statliga utredningar om föräldraskap. Han är för närvarande förordnad expert i utredningen om en föräldraskapsrättslig lagstiftning för alla.

Han medverkar i följande nätverk: Swedish Network for Family and Kinship Studies, Family Law, Practices and Policies (FaMLAPP), Forskarnätverket för hållbar utveckling och Familjepolitiska nätverket.

Han är sammankallande i Klimatnätverket för Göteborgs Universitet och Chalmers. Han är också ersättare i Göteborgs Stads Miljö- och Klimatnämnd för Miljöpartiet.

Externa profiler och social media

ResearchGate

LinkedIn

Facebooksida Stjärnfamiljejuridik