Länkstig

Andreas Romeborn

Universitetslektor

Institutionen för språk och
litteraturer
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41256 Göteborg
Rumsnummer
D455
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Andreas Romeborn

  • Mottagning: I samband med undervisningen

Bakgrund

Jag disputerade i ämnet romanska språk (franska) i juni 2013. Jag blev fil.kand. i filosofi vid Södertörns högskola 2006, fil.mag. med huvudämnet franska vid Göteborgs universitet 2007 och fil.lic. i romanska språk vid GU 2009.Efter att ha disputerat 2013 arbetade jag under två års tid mestadels på Högskolan Dalarna, som universitetsadjunkt i franska. Därefter var jag under perioden augusti 2015 – juli 2019 biträdande universitetslektor i franska med språkvetenskaplig inriktning vid Göteborgs universitet. I augusti 2019 befordrades jag till universitetslektor.

Forskning

Min forskning har till stor del rört retoriska figurer, men jag har även intresserat mig för bl.a. stilistik, fransk ortografi och romanistiken som vetenskap och akademisk disciplin.

Mina intresseområden inom forskning omfattar:

  • Retoriska figurer ur semantisk-pragmatiska perspektiv
  • Stilistik − språkvetenskapliga studier av litterära texter
  • 1800- och 1900-talspoesi − textnära analys
  • Fransk stavning – uppfattningar och föreställningar om franskans stavning och om franska språket i stort
  • Diskursiva bruk av etymologi
  • Romanistiken som vetenskap och akademisk disciplin − metadisciplinära perspektiv
  • Romanistikens historia i Norden
  • Fransk filosofi och dess historia. Fenomenologi
  • Filosofiskt språk

I min doktorsavhandling studerade jag en stilfigur som kallas syllepsis och hur denna används av den franska 1900-talspoeten Francis Ponge. Effekten som den här figuren framkallar bygger på polysemi eller homonymi. Det är fråga om en syllepsis då ett ord förekommer bara en gång men används i två olika betydelser. Målsättningen med studien var dels att bidra till en generell beskrivning av stilfiguren syllepsis, dels att klargöra vad som kännetecknar Francis Ponges användning av stilfiguren. Avhandlingen befinner sig inom områdena stilistik och retorik och jag använde mig däri av lingvistiska metoder och begrepp (från semantik och pragmatik) för att undersöka ett litterärt material.

Undervisning

Jag har undervisat i franska vid Göteborgs universitet sedan 2007, i diverse moment: uttal, fonetik, muntlig språkfärdighet, grammatik, översättning, språkvetenskap, ”språklig variation”, skriftlig produktion, olika textkurser, poesi, ”språk, kultur och samhälle”. Jag handleder uppsatser med såväl språkvetenskaplig som litteraturvetenskaplig inriktning.