Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Undervisa eller släcka bränder?

Publicerad

<none>
Lärare toppar Arbetsmiljöverkets lista över yrkesgrupper som upplever arbetsrelaterade besvär till följd av sin arbetssituation. Många har beskrivit att problemen bottnar i orimliga krav som medför en konstant jakt på tid där de hela tiden måste jonglera flera arbetsuppgifter samtidigt och ständigt göra kortsiktiga prioriteringar. Forskare på psykologiska institutionen ska nu undersöka vilka effekter den upplevda bristen på tid får på lärarnas kognition, kollegialitet och möjlighet till innovations- och utvecklingstänkande.

Lärarnas beskrivningar av sin arbetssituation har mycket gemensamt med hur resursbrist beskrivs inom den så kallade knapphetsteorin (scarcity theory). Det är ett ungt forskningsområde inom psykologin som belyser hur våra tankemönster, och i förlängningen vårt beteende, påverkas när vi försätts i situationer där vi upplever brist på resurser i form av tid, materiella medel eller sociala resurser.

Under tidspress, till exempel inför en deadline, kan vi bli bra på att prestera. Vi får ett tunnelseende och fokuserar på att lösa det problem vi har precis framför oss. I det läget prioriterar vi bort frågor och problem som inte är kritiska här och nu. Det kan vara användbart i vissa fall, men att konstant befinna sig i en sådan situation kan medföra att man hamnar i en negativ spiral – en så kallad knapphetsfälla. Då går all kraft åt till att släcka bränder och det finns ingen tid eller energi kvar till att fokusera på långsiktiga mål eller till att förändra den rådande situationen.

Utifrån den här teoribildningen ska nu forskarna Leif Denti och Lars-Olof Johansson vid psykologiska institutionen undersöka sambandet mellan den upplevda resursbristen och det kognitiva tunnelseendet. Forskarna kommer bland annat att studera hur arbetssituationen påverkar lärarnas möjligheter att prioritera innovations- och utvecklingsarbete. De kommer också att undersöka faktorer som hur bristen på tid påverkar villigheten till samarbeten och till att hjälpa sina kollegor. Det övergripande syftet med studien är att ta fram viktig kunskap om hur skolor kan organisera sig för att förhindra att lärare fastnar i kortsiktiga knapphetsfällor.

Leif Denti. Foto: GU– Tillståndet för lärarna får konsekvenser för samhället. Den höga arbetsbelastningen gör att många nyutexaminerade lärare väljer att inte inleda sina karriärer, eller att de säger upp sig efter kort tid. Samtidigt behöver fler lockas till yrket. För att möta de närmaste fem årens behov behövs det utbildas 8000 fler lärare per år. Det är därför viktigt att vi försöker bidra till att hitta lösningar på problemen, säger Leif Denti, projektets forskningsledare.

Mer information:
Forskningen finansieras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE) och genomförs i samarbete med Lärarförbundet Region Väst. Projektet beräknas pågå i fyra år.
Projekttitel: Undervisa eller släcka bränder? Arbetsmiljön i skolan och dess effekter på lärares kognition, kollegialitet, innovationsbeteenden och stress utifrån ett resursperspektiv

Save

Save