Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Undersöker kunskapsbedömning, kunskapsmönster och lärarkompetens

Publicerad

Utbildningsvetenskapliga fakulteten har antagit Stefan Johansson, verksam vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, som docent i pedagogik.

Bild på Stefan Johansson.Stefan Johansson disputerade i pedagogik vid Göteborgs universitet 2013, med avhandlingen On the Validity of Reading Assessments: Relationships Between Teacher Judgements, External tests, and Pupil Self-assessments.
I avhandlingen visades bland annat att lärare kunde rangordna elevers kunskaper inom den egna klassen men att nivån på bedömningarna skiljde sig åt mellan lärare.

Därefter har Stefan Johansson breddat sin forskning till att studera hur elevers kunskapsmönster har utvecklats över tid för att belysa frågor om globaliseringens effekter på elevers kunskaper och färdigheter. Vidare har han fördjupat sig vad gäller prov och bedömning samt elevers självskattning men även undersökt effekter av lärarkompetens.

Efter disputationen innehade han Vetenskapsrådets internationella postdok med stationering i Dortmund, Tyskland. Han deltar och har deltagit i flera andra forskningsprojekt vid den egna institutionen, också finansierade av Vetenskapsrådet. Dessa handlar om betydelsen av lärarkompetens för elevers skolprestationer och studeras bland att med hjälp av registerdata från SCB.

Ett nyligen finansierat projekt handlar om vad som kännetecknar så kallade akademiskt resilienta elever, det vill säga en grupp av elever som lyckas väl i skolan trots att de kommer från socioekonomiskt utsatta hem.
Sedan 2016 är Stefan Johansson också sakkunnig som forskare inom PISA-projektet – OECD:s Programme for International Student Assessment.

För mer information, kontakta Stefan Johansson, epost: stefan.johansson@gu.se, tel: 031-786 2134