Bild
Foto av händer som håller om varandra i samband med seans eller healing eller liknande
Foto: Renate Vanaga - Unsplash.com
Länkstig

Tro på paranormala förmågor relativt utbredd i Sverige

Publicerad

21 procent av alla svenskar menar att det idag finns personer som kan samtala med döda. På samma sätt svarar 20 procent av svenskarna att det finns personer som kan minnas vad som hänt i tidigare liv. Nästan hälften av alla kvinnor, 44 procent, säger att det finns personer som kan uppfatta saker via ett sjätte sinne.

För första gången studeras uppfattningar av paranormala förmågor i den nationella SOM-undersökningen. Syftet med studien är att få en bild av hur pass utbredd tron på detta är bland befolkningen och vilka grupper som tenderar att vara mer troende respektive mer skeptiska. Studien genomfördes mot bakgrund av att paranormala förmågor ofta förekommer i populärkulturen men att uppfattningen kring deras faktiska existens relativt sällan studerats vetenskapligt.

Respondenterna i SOM-undersökningen fick ta ställning till sex olika förmågor och svara på om de tror att personer som besitter dessa förmågor finns idag eller ej. Endast dessa två alternativ erbjöds, med förhoppning om att få respondenterna att ta ställning och undvika diplomatiska svar kring sådant som inte är vetenskapligt fastställt. De sex paranormala förmågorna som inkluderades i undersökningen var:

  • Förutspå framtiden genom tarotkort, runor eller liknande hjälpmedel
  • Samtala med döda personer
  • Förutspå en persons framtid genom att tolka stjärnors rörelser (ex. horoskop)
  • Minnas vad som hänt i tidigare liv
  • Överföra energier från sina händer för att bota sjukdomar
  • Uppfatta saker genom ett sjätte sinne som de andra sinnena inte kan

Förvånansvärt höga andelar

För samtliga sex presenterade förmågor svarade en majoritet av svenskarna ”finns inte idag”. Paranormala förmågors existens är inte en majoritetsuppfattning i Sverige. Men andelarna som svarade positivt bedöms fortfarande som relativt höga för flera av förmågorna.

21 procent av svenskarna tror att det idag finns personer som kan samtala med döda. 20 procent tror att det finns personer som kan minnas vad som har hänt i tidigare liv. Hela 33 procent, alltså var tredje person i Sverige, svarade att det idag finns människor som kan uppfatta saker med hjälp av ett sjätte sinne.

Lite mindre utbredd är tron på att det finns människor som kan förutspå framtiden med hjälp av tarotkort eller andra hjälpmedel. Detta svarar 18 procent. Minst utbrett i undersökningen med omkring 14 procent positiva svar är förmågorna kopplade till horoskop och healing.

Stapeldiagram som visar att relativt höga andelar tror på förekomsten av personer med dessa förmågor

Sammantaget uppgav 40 procent av de svarande att de trodde att det finns personer idag som besitter åtminstone en av de sex utvalda paranormala förmågorna.

- Andelarna som svarar att personer med dessa förmågor finns idag är nog för många överraskande höga, säger Sebastian Lundmark, forskare vid SOM-institutet och ansvarig för studien. Även om majoriteten av svenskarna är skeptiska är det tydligt att det ändå är relativt stora grupper vi talar om som skiljer sig från majoriteten i synen på var gränsen för människors förmåga går.

Kvinnor mer öppna, män mer skeptiska

Den mest påtagliga gruppskillnaden i uppfattningar kring paranormala förmågor baseras på kön. Kvinnor är mer än dubbelt så benägna som män att tro att det finns personer med dessa förmågor. Kvinnor är mer än dubbelt så benägna som män att tro att det finns personer med dessa förmågor. Hela 44 procent av kvinnorna svarade att det idag finns personer som kan uppfatta saker genom ett sjätte sinne och 30 procent av kvinnorna svarade att det finns personer som kan samtala med döda.

Stapeldiagram som redogör för skillnaderna mellan kön. Tydligt är att kvinnor är mer än dubbelt så benägna att tro på förmågorna

Analyserna visar också att yngre, i synnerhet de födda 1996 eller senare, tror mer på förekomsten av förmågorna än de allra äldsta. Boende på landsbygden och personer som också svarar att de tror på Gud var även de mer benägna att tro på förmågorna. Tvärt emot forskarnas hypoteser fanns inga statistiskt säkerställda samband för vare sig utbildningsnivå eller inkomst. Vad gäller politisk preferens var Sverigedemokraternas och Liberalernas sympatisörer något mer benägna att svara att förmågorna fanns.

- Internationell forskning har antytt att det ibland finns samband mellan upplevt politiskt utanförskap och benägenheten att tro på paranormala förmågor likt de vi inkluderar i undersökningen. Att i synnerhet personer som sympatiserar med Sverigedemokraterna är något mer benägna att tro än övriga partisympatisörer kan ligga i linje med denna tes, då Sverigedemokraterna länge setts som ett pariaparti i Sverige, säger Sebastian Lundmark.

Läs det förhandspublicerade kapitlet De okända av Sebastian Lundmark och Julia Bergquist

Mer information
  • Studien presenteras i kapitlet ”De okända” från SOM-institutets kommande forskarantologi.
  • Frågorna ställdes i den nationella SOM-undersökningen hösten och vintern 2022.
  • Undersökningen gick ut till totalt 26 250 slumpmässigt utvalda personer mellan 16 och 90 år boende i hela Sverige.
  • 3 750 personer fick frågan om paranormala förmågor. Undersökningen hade 49 procent nettosvarsfrekvens.