Bild
Foto av en vajande EU-flagga
Foto: Bobsled via Flickr
Länkstig

Trettio år av EU-trender i ny rapport

Publicerad

Rekordstöd för medlemskapet och färre än någonsin för ett utträde. SD-sympatisörer den grupp som blivit mest positiva sedan 2021. Kriget i Ukraina påverkar på flera områden.

Idag på Europadagen publiceras rapporten Svensk EU-opinion 1992-2022, baserad på trettio års mätningar i de nationella SOM-undersökningarna. Rapporten utgår från många olika typer av undersökningsfrågor och ger en samlad bild av vad den svenska befolkningen tycker och tänker kring unionen och hur detta har förändrats över tid. Rapporten innehåller även flera nyheter från 2022 års mätning.

Nya resultat

Medvind i EU-opinionen

Övergripande är det en oerhört positiv bild av EU som målas upp. Rekordnivå i stöd för Sveriges medlemskap, där 68 procent är i huvudsak för jämfört med 11 procent som är i huvudsak emot. Aldrig tidigare har heller så pass få svenskar önskat ett utträde ur EU, endast 12 procent tycker att detta är ett bra förslag.

Linjediagram över utträde, stödet för svenskt utträde är lågt, endast 12 procent anser att det är ett bra förslag
Stödet för svenskt utträde är lågt, endast 12 procent anser att det är ett bra förslag (s. 53)

Svenskarna har även blivit mer nöjda med demokratin i EU. Dessutom syns en viss trend mot att bli mer välvilligt inställd till Euro som valuta, även om en majoritet fortfarande är emot ett sådant införande.
 

Krig i närområdet

Väldigt tydligt är att Rysslands invasion av Ukraina påverkar synen på andra internationella aktörer, inte minst EU, vilket till stor del kan förklara medvinden i opinionen. Detta syns särskilt tydligt på frågan om huruvida medlemskapet påverkar olika områden positivt eller negativt.

På området Den militära säkerheten har andelen positiva bedömningar ökat enormt sedan 2021 och det är nu detta område som svenskarna bedömer som mest positivt med medlemskapet, före exempelvis Miljö och Sysselsättning. Minst positivt bedöms medlemskapet med avseende på Invandring men även här syns en uppgång sedan 2021

Linjediagram med fyra linjer. Framförallt visar det tydligt att militära säkerheten blivit mycket viktigare
Väldigt positivt kring den militära säkerheten, tydlig illustration av krigets påverkan på den svenska EU-opinionen (sid. 95)

Ett annat tydligt tecken på krigets närvaro är att det mest populära EU-relaterade politiska förslaget i undersökningen är att tillåta Ukraina att bli medlem i EU, något som 63 procent av svenskarna ställer sig bakom och endast 9 procent är emot.
 

Sverigedemokraterna ökat mest

Det ökande stödet i opinionen kring EU sedan 2021 ses i de flesta politiska grupper och framförallt bland de som står till höger. Bland Sverigedemokraternas sympatisörer har stödet nästan fördubblats.

Hösten 2021 var 23 procent av sverigedemokraterna i huvudsak för medlemskapet medan samma siffra 2022 var 43 procent. 42 procent var 2021 för ett svenskt utträde jämfört med 26 procent år 2022. Hela 40 procent av sverigedemokraterna var emot ett utträde.

Detta går i linje med en allmän ökad tilltro till demokrati på olika nivåer för sverigedemokratiska sympatisörer, i ljuset av valresultatet hösten 2022. Sedan undersökningens genomförande har emellertid Jimmie Åkesson plockat upp frågan om utträde igen. Höstens SOM-undersökning kommer visa vilken effekt detta får på väljarna.
 

Historiskt få vill stärka EU som motvikt till USA

Trots ökade allmänna bedömningar på de flesta områden sker en minskning i andelen svenskar som vill stärka EU som motvikt till USA i världspolitiken. Frågan har ställts sporadiskt sedan 2003 och det har aldrig varit så få som svarar Bra förslag som år 2022. Under inledningen av Donald Trumps presidentperiod var stödet för detta förslag betydligt högre och under åren 2018 och 2019 samlade förslaget en majoritet av svenskarna.

Linjediagram med tre linjer. Tydlig minskning i stöd för detta förslag vid de två senaste mättillfällena
Tydligt tapp i stödet för att stärka EU som motvikt till USA. En majoritet stod bakom förslaget 2018-2019 (sid. 60)

Läs mer i rapporten Svensk EU-opinion 1992-2022
Se exakt hur SOM-undersökningen 2022 genomfördes i vår metodrapport