Bild
Framsida rapporten Svenska trender
Länkstig

Svenska trender nu publicerad

Publicerad

Tidsserierapporten Svenska trender är SOM-institutets mest lättillgängliga resurs för att följa vanor och opinion över tid. Många frågor har ställts på samma sätt sedan åttiotalet och nu läggs svaren från den senaste nationella undersökningen till de långa mätserierna.

Svenska trender är en samlingsrapport bestående av översikter över opinion och vanor inom en rad olika områden. Idag publiceras årets version, innehållande data från 1986 och fram till den senaste mätningen i slutet av 2023. Rapporten utgår från frågor ställda i den nationella SOM-undersökningen, till stora slumpmässiga urval av landets befolkning.

Nyheter i rapporten

Under SOM-seminariet den 21 mars presenterades de första resultaten från den nationella SOM-undersökningen 2023. I Svenska trender återfinns mycket av det som lyftes under seminariet, men också flera andra resultat och spännande tidsserier som ännu inte visats från denna undersökning. Här är några exempel:
 

Förtroende för olika samhällsinstitutioner

Tidsserie över förtroendet för sjukvård och andra

Förtroende är en grundbult i SOM-undersökningarna och i den senaste mätningen märks viss nedgång för både Universiteten och Grundskolan. Försvaret fortsätter sin kraftiga uppgång och når rekordnivåer med 59 procent med stort förtroende. Sjukvården toppar åter listan över de institutioner som mäts i undersökningen men Polisen är endast två procentenheter under. Både Kungahuset och Svenska kyrkan ser en fortsatt långsamt ökande trend i förtroende. Läs mer om institutionsförtroende på sidorna 7-13 i rapporten.
 

Svenskarnas alkoholvanor stabila

Tidsserie över alkoholvanorna

Mätningar av vanor är centrala i undersökningen och bland annat studeras om de svarande dricker vin, sprit eller starköl. Nytt för denna upplaga av Svenska trender är att även andelen som svarat att de inte druckit någon gång under de senaste 12 månaderna redovisas. Svenskarnas alkoholvanor är relativt stabila över tid, men tidsserien visar också att andelen som dricker veckovis eller oftare var som störst omkring 2010 samt att andelen som inte dricker alls aldrig varit så stor som den var i senaste mätningen, 17 procent.
 

Trots rekordförtroende minskar fackligt medlemskap

Graf över medlemskap över tid

Undersökningen mäter även olika former av deltagande och medlemskap. Bland resultaten märks att trots att förtroendet för de fackliga organisationerna är högre än någonsin (sid. 9)  så är andelen som svarar att de faktiskt är fackligt anslutna lägre än tidigare uppmätt. Under 80- och 90-talen var det ofta en majoritet av de svarande som sade sig vara medlem i en facklig organisation, men sedan dess har det skett en tydlig minskning över tid (i synnerhet mellan åren 2005-2010). Idag är 38 procent av de svarande anslutna.
 

Viss ökning i stöd för sex timmars arbetsdag

Tidsserie över sex timmars arbetsdag

Olika förslag om arbetstidsförkortning har återigen fått fäste i samhällsdebatten. I SOM-undersökningen mäts specifikt inställningen till sex timmars arbetsdag sedan år 1996. Förslaget var som mest populärt i slutet av nittiotalet men samlar faktiskt också idag en majoritet av svenskarna. I kombination med att andelen som svarar att förslaget är dåligt har minskat sedan 2022 syns en signifikant ökning i stöd i den senaste mätningen.

Svenska trender är framförallt en översikt med fokus på förändringar över tid. Under våren 2024 släpps flera andra och ofta mer detaljerade rapporter baserade på specifika delar av den nationella SOM-undersökningen. Har du frågor om undersökningen eller rapporterna, läs gärna mer på SOM-institutets webbplats eller hör av dig till oss.

Den nationella SOM-undersökningen 2023
  • Den trettioåttonde årliga nationella SOM-undersökningen
  • Datainsamlingsperiod: 18 september - 30 december 2023
  • Urval: 26 250 slumpmässigt utvalda personer boende i hela Sverige.
  • Ålder: 16 - 90 år
  • Nettosvarsfrekvens: 48 procent

Läs fullständig metodrapport