Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Svenska folket vill ha både säker vård och gott bemötande

Inför årets Almedalsveckan skriver här två av GPCCs patient- och närståenderepresentanter om sin syn på svensk hälso- och sjukvård.

I en nyligen publicerad rapport med statistik från SKL framkommer att av 16 OECD-länder har Sverige den bästa vården beträffande medicinska resultat och överlevnad. Rapporten var överraskande och positiv. Trots det är vi ändå inte nöjda. Svensk hälso- och sjukvård dras med många problem. Det råder stor brist på vårdplatser, brist på rutinerad personal och långa väntetider för undersökningar och behandlingar. Valet av variabler bland jämförelserna i rapporten är ensidigt; inget om bemötande och delaktighet är nämnt.

Sverige ligger dåligt till i internationella jämförelser gällande hur befolkningen uppfattar bemötande och delaktighet i vården. SOM-institutet vid Göteborgs universitet har ställt frågor till svenska folket om hur patienter upplever sitt inflytande över sin egen vård. En stor majoritet av de svarande anser att det är viktigt att få möjlighet att vara delaktig och själv kunna påverka sin vård. Hela 92 procent av de svarande ansåg att det var mycket eller ganska viktigt att få möjlighet att berätta för vårdpersonalen hur man själv upplever sin situation.

Graf från rapportenResultatet visar också att en betydande andel av svenskarna anser att det är svårt att vara delaktig i vården idag. Nästan en tredjedel av de svarande menade att de som patienter knappast eller inte alls får möjlighet att medverka i planeringen av sin egen vård, och 26 procent svarade att de knappast eller inte alls får den information som behövs för att kunna delta i beslut om sin egen vård eller behandling.

SOM-undersökningen visar att svenska folket vill ha mer delaktighet och ett gott bemötande i vården, vilket tyvärr ofta inte kan uppfyllas inom dagens hälso- och sjukvård. Även Vårdanalys har presenterat undersökningar som bekräftar SOM-institutets rapport. Enligt Vårdanalys upplever svenska patienter betydligt sämre delaktighet inom hälso- och sjukvården än vad man gör i andra jämförbara länder. I ytterligare en rapport från Vårdanalys (2017:2) framkommer att patientens ställning i Sverige till och med försämrats sedan Patientlagen (SFS 2014:821) infördes för drygt tre år sedan.

Vid Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet – GPCC, pågår sedan ett antal år forskningsstudier som jämfört personcentrerad vård (PCV) med vanlig vård. Resultaten är tydliga; PCV ger tryggare och nöjdare patienter, kortare vårdtider, och är dessutom kostnadseffektiv. De positiva effekterna för både patienter och personal som kommer av att arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt inom vården har inneburit att en majoritet av landstingen nu håller på att införa PCV.

Svensk hälso- och sjukvård rankas högt utifrån medicinska parametrar men lågt gällande patientmedverkan och inflytande över sin egen vård. Införande av PCV på alla nivåer i vårdkedjan kommer att bryta mönstret så att fler patienter blir delaktiga och kan påverka sin egen situation. Det skapar en säker vård av hög medicinsk kvalitet.

Under årets Almedalsvecka kommer vi tillsammans med GPCC-forskarna Ida Björkman och Sara Wallström att finnas på plats och delta i ett antal seminarier för att berätta mer om personcentrerad vård. Läs mer om GPCCs deltagande under årets Almedalsvecka här.

Håkan Hedman, förbundsordförande i Njurförbundet, patientföreträdare vid Centrum för personcentrerad vård (GPCC) och medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska akademin.
Hans-Inge Persson, författare, samhällsdebattör och ledamot i GPCCs personråd för patienter och närstående samt ledamot av Vårdanalys Patient- och brukarråd.