Länkstig

Stenastiftelsen finansierar forskning om barns och ungdomars livsmöjligheter

Publicerad

Tre tvärvetenskapliga forskningsprojekt vid Göteborgs universitet beviljas drygt 42 miljoner kronor av Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur. Projekten kommer att pågå under tre till fem år och ska bidra till att förbättra barns och ungdomars möjligheter i segregerade livsmiljöer.

Forskningsprojekten med inriktning mot barn och ungdomar är ett av Stenastiftelsens fokusområden. Stiftelsen vill se innovativ forskning som kan bidra till att motverka sociala förutsättningars inverkan på individers utvecklings- och livsmöjligheter.

– Vi vill ge stöd till forskning som har potential att skapa positiva förändringar för individer och samhälle på både kort och lång sikt. Kännetecknande är att vi vill se nya och angelägna frågeställningar, metodologisk bredd och en hög förväntad förnyelse inom forskningsområdet, säger Kristina Malmgren, vetenskaplig ledamot hos Stenastiftelsens styrelse.

Stenastiftelsen har beslutat att finansiera följande projekt:

Skola, lärande och psykisk hälsa: påverkansfaktorer, konsekvenser och prevention av skolmisslyckande
Projektet ska pågå i fyra år och leds av Jan-Eric Gustafsson, professor i pedagogik. Forskningen ska utveckla kunskap om faktorer som påverkar framgång i skolan, konsekvenser av misslyckanden i skolan och psykisk ohälsa och hur skolmisslyckanden kan förebyggas och kompenseras. Det senare bland annat genom att studera särskilda insatser i förskolan.

Forskningsprogram om etnisk identitet – Unga människors livsmöjligheter och hur de kan förbättras
Projektet leds av Ann Frisén, professor i psykologi. Forskningsprogrammets ska skapa ökad förståelse för hur etnisk identitet utvecklas och hur man kan förbättra unga människors möjligheter att hantera sina utmaningar och därmed öka sina livsmöjligheter. Det femåriga projektet ska ge ny kunskap som direkt kan tillämpas i svenska skolor.

Mellan resignation och framtidstro: ett mångvetenskapligt forskningsprogram om utbildningsvägar och lärande bland unga i ”utsatta” stadsdelar
Forskningsprogrammet leds av Ove Sernhede, professor i barn- och ungdomsvetenskap, och ska ge kunskaper om ungas utbildningsstrategier och villkoren för ungas lärande i utsatta stadsdelar. Programmets olika delar ska tillsammans belysa förorten som ett helhetligt livssammanhang. Forskarna ska bland annat titta på hur det informella lärande som förekommer genom ungas egna aktiviteter inom kultur och folkbildning kan inspirera till pedagogiskt nytänkande.

Om Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur grundades år 1996 och främjar vetenskaplig forskning och utveckling, samt alla konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund. Fram till år 2019 har stiftelsen fattat beslut om utdelning av drygt 460 miljoner kronor som stöd till specifika projekt, totalt 149 stipendiater inom kulturområdet, samt 320 masterstipendier som resebidrag. 
stenastiftelsen.se