Bild
Hav och klippor
Två av de beviljade forskningsprojekten ska undersöka lustgas i marina vatten. Lustgas är en växthusgas.
Foto: Jonathan Havenhand
Länkstig

Stefano Bonaglia, Marlene Jahnke och Laura Bristow får Vetenskapsrådets bidrag 2022

Publicerad

Tre forskare vid Institutionen för marina vetenskaper – Stefano Bonaglia, Marlene Jahnke och Laura Bristow – har beviljats bidrag från Vetenskapsrådets utlysning inom naturvetenskap och teknikvetenskap 2022.

Stefano Bonaglia tilldelas ett etableringsbidrag och Marlene Jahnke och Laura Bristow tilldelas varsitt projektbidrag. Den totala bidragssumman för alla tre projekt är 10 960 000 kronor fördelade över fyra år, 2023 – 2026.

Kartläggning av gener hos ålgräs

Marlene Jahnke kommer i sitt projekt göra en kartläggning av gener hos ålgräs för att koppla lokal anpassning till olika miljöfaktorer. Målet är att identifiera faktorer som leder till lokal anpassning, och att förutsäga olika bestånds möjligheter att anpassa sig och överleva i en framtida havsmiljö förändrad av globala klimatförändringar.

– Det slutliga målet med projektet är att identifiera gener och miljömässiga drivkrafter som kan användas för att förutsäga framtida överlevnad av ålgräs i Östersjön. Vi behöver göra fler studier som den här först, men jag hoppas att det i framtiden kan implementeras i naturvårdsförvaltningen, säger Marlene Jahnke.

Mätningar av lustgas och metan i fjordar

Stefano Bonaglia kommer att testa om övergödning ökar utsläpp av växthusgaser som lustgas och metan genom att studera ekosystem i fjordar, något som studerats i mycket mindre utsträckning än sjöar, flodmynningar och öppet hav.

Genom att använda metoder inom både biogeokemi, mikrobiologi och oceanografi kommer projektet att täppa till våra kunskapsluckor i förståelsen av kustnära växthusgaser. Det kommer att leda till bättre bedömningar, modelleringar och åtgärder, säger Stefano Bonaglia. 

Lustgasens kretslopp i marina vatten

Laura Bristow kommer att studera hur lustgas bildas genom studier av system med låga syrekoncentrationer i östra Stilla Havet och Östersjön. Laura Bristow kommer också att studera hur mikrobiell konsumtion av lustgas skulle kunna mildra ökad produktion av lustgas under förändrade miljöförhållanden.

– Jag hoppas att detta kan ge värdefull information som kan användas för att modellera havens framtida roll som källa av lustgas till atmosfären och bidra med kunskap till förvaltningsåtgärder för att minska utsläppen av lustgas från den marina miljön. Dessutom kommer det förhoppningsvis också att förbättra vår förståelse av den marina kvävecykeln och kopplingarna till kolets kretslopp och marina ekosystem, säger Laura Bristow.

Fakta

Dessa är de tre beviljade bidragen från Vetenskapsrådet.

Stefano Bonaglia

Projektets titel: Högupplösta mätningar av lustgas och metan i fjordar under global förändring
Forskningsämne: Geokemi; Oceanografi, hydrologi och vattenresurser; Klimatforskning
Totalt belopp SEK: 4 000 000

Marlene Jahnke

Projekttitel: Ett hav av anpassningar - Test av modeller för att förutsäga individers fitness i en föränderlig miljö
Forskningsämne: Evolutionsbiologi
Medsökande: Carl André, Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet, och Katie Lotterhos, Northeastern University, USA
Totalt belopp SEK: 3 360 000

Laura Bristow

Projekttitel: Dikväveoxids kretslopp i marina vatten: processer och reglerande faktorer
Forskningsämne: Geokemi; Oceanografi, hydrologi och vattenresurser
Totalt belopp SEK: 3 600 000