Länkstig

Spänning mellan kontroll och utveckling i kvalitetsarbetet

Publicerad

Skollagen föreskriver att varje huvudman, förskola och fritidshem ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Men genomförandet varierar beroende på hur uppdraget tolkas i de olika verksamheterna. Det visar en ny avhandling vid Göteborgs universitet.

I sin avhandling undersöker Karin Lager, doktorand i barn- och ungdomsvetenskap, hur systematiskt kvalitetsarbete genomförs i kommuner, förskolor och fritidshem. Hon undersöker arbetets alla faser – planering, genomförande, dokumentation och utvärdering.
Genom intervjuer, observationer och policytexter undersöker hon dels hur nyckelpersoner – 28 personer från 14 kommuner – genomför och organiserar förskolans systematiska kvalitetsarbete på kommunnivå, dels utforskar hon hur rektor och lärare på ett fritidshem arbetar med frågan.

Förhållandevis nytt begrepp

– Uppdraget om systematiskt kvalitetsarbete tolkas, anpassas och omformuleras utifrån tidigare erfarenheter av liknande uppdrag. Kvalitetsarbetet ser även olika ut beroende på vilka rutiner som finns inom de olika verksamheterna, vilket gör att arbetet kan skilja sig åt mellan till exempel kommunnivå och den pedagogiska praktiken i förskolan och fritidshemmet, säger Karin Lager.

I förskolans systematiska kvalitetsarbete på kommunnivån dominerar en individinriktad skoltradition medan fritidshemmet domineras av en gruppinriktad socialpedagogisk tradition.

Karin Lager poängterar att begreppet systematiskt kvalitetsarbete är förhållandevis nytt och svenskt.

– Det finns begränsad kunskap om hur det genomförs och vad utfallet blir. Eftersom det är ett lagstadgat uppdrag som påverkar vardagen för alla lärare, barn och elever är kunskapen om processerna viktiga både för forskningsfältet och för praktikens utveckling, säger Karin Lager.

Fakta: Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att alla som arbetar i förskolan, skolan och vuxenutbildningen systematiskt och kontinuerligt följer upp verksamheten, analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planerar och utvecklar utbildningen. (Skollagen kap. 4)

Länk till avhandlingen

För mer information:
Karin Lager, telefon: 031–786 2154, e-post: karin.lager@ped.gu.se

Karin Lager lägger fram sin avhandling I spänningsfältet mellan kontroll och utveckling. En policystudie av systematiskt kvalitetsarbete i kommunen, förskolan och fritidshemmet vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande fredagen den 11 december kl 13.00
Plats: sal BE 036, Pedagogen hus B, entréplan, Läroverksgatan 15, Göteborg