Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Personcentrerad vård nyckel till effektivisering av svensk hälso- och sjukvård enligt nytt betänkande

Publicerad

Idag 13/1 överlämnades betänkandet "Effektiv vård - Slutbetänkande av En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården" till regeringen.

Det är Göran Stiernstedt som under c:a två år har haft regeringens uppdrag att analysera hur hälso- och sjukvården kan använda professionernas resurser på ett mer ändamålsenligt och effektivt sätt.

Regeringen sammanfattar rapporten på sin hemsida bland annat med detta: "En viktig övergripande slutsats sägs det i utredningen, är att en förutsättning för hög effektivitet är att patienten involveras och görs delaktig i processen kring den egna vården i högre utsträckning än i dag."

Och rapporten konstaterar mycket riktigt att "patientens behov är inte utgångspunkten för organisation och arbetssätt i vården" i dagsläget, samt att "även om de flesta i vården säkert skulle säga att man ”sätter patienten i centrum” eller arbetar personcentrerat/patientcentrerat är det tveksamt om man i praktiken tillämpar ett systematiskt och genomgående arbetssätt som kräver att man planerar, integrerar och kvalitetssäkrar övergången till personcentrerad vård."

Som princip nummer ett i de rekommendationer rapporten ger för att möjliggöra ett effektiviserat arbetssätt inom vården listas att denna måste "utgå från vad som kan göras för att öka nyttan för patienten och se patienten som medskapare."

Bakgrunden till detta är att "det finns stark evidens för att ett förhållningssätt som innebär att man utgår från patienten, t.ex. genom personcentrerad vård, kan ge tydligt positiva effekter på bl.a. slutenvårdskonsumtion, livskvalitet och trygghet för patienterna." Man hänvisar här bland annat till GPCCs forskning.

Utredningens rekommendationer för att principen ska få genomslag är att: "huvudmännen behöver skapa strukturer för att ta tillvara patienters erfarenheter, synpunkter och idéer i beslutsfattande och förbättringsarbete. Huvudmännen behöver skapa organisatoriska och tekniska lösningar för att dra nytta av patienternas egna insatser."

Utredningen konstaterar att svensk lagstiftning är tillräcklig, men att "vården har stora utmaningar i att säkerställa att gällande lagstiftning som syftar till att stärka patientens ställning efterlevs, möjliggöra för patienten att vara medaktör i sin egen vård, och att förbättra samverkan och kontinuitet i vården."

Länk till hela rapporten.