Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ökad chans till lyckad IVF om 18-20 ägg plockas ut

Publicerad

Sannolikheten för barn efter IVF-behandling ökar om antalet ägg som stimuleras att mogna i kvinnans äggstockar uppgår till 18-20 stycken, visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin. Det är ett högre antal ägg än vad dagens IVF-behandlingar tar sikte på.

– Resultaten kan komma att ligga till grund för hur hormonstimuleringen inför IVF-behandlingen kan utformas i framtiden, i avsikt att åstadkomma en bra balans mellan effektiv och medicinskt säker behandling, konstaterar Åsa Magnusson, nyligen disputerad i obstetrik och gynekologi vid Sahlgrenska akademin och läkare på universitetssjukhuset.

Både i Sverige och internationellt återförs allt oftare enbart ett befruktat ägg, embryo, per behandlingstillfälle. Om behandlingen resulterar i fler embryon av god kvalitet kan dessa frysas och användas i senare försök.

Tidigare forskning om hur många ägg som totalt bör tas ut har visat att chansen för födsel efter IVF är maximal efter cirka 10 ägg. Ett större antal ägg har inte ansetts leda till högre chans för födsel, men däremot till ökad risk för allvarliga biverkningar.

Ingen påvisad risk för barnen

Studierna som gjorts har dock främst undersökt förlossningsfrekvens efter enbart den första insättningen, det som kallas färsk IVF-cykel och som sker bara dagar efter ägguttaget. Senare insättningar av upptinade embryon har inte räknats in.

– Det är mer relevant att studera den samlade chansen för barn per IVF-försök när alla embryoåterförande som genereras från ett ägguttag inkluderas. En viktig del är dock att även studera riskerna mellan antalet uttagna ägg och allvarliga biverkningar, dels under själva stimuleringen, men också nyföddhets-, graviditets- och förlossningskomplikationer, säger Åsa Magnusson.

Studien visar inte på något samband mellan ägguttag och komplikationer för barnen. Däremot ett svagt men statistiskt säkerställt samband mellan antal uttagna ägg och placenta previa, ett tillstånd som kan förorsaka blödningar under graviditet eller förlossning.

Optimala chanser – rimlig risknivå

Återförande av upptinat embryo utgör cirka en tredjedel av samtliga IVF-cykler i Sverige, och chansen till födsel är numera jämförbar med återförande av färskt embryo. Det kan alltså vara en fördel att utforma hormonstimulering inför ägguttag så att det blir embryon över att frysa in, för att undvika ytterligare hormonbehandling.

För att studera sambandet mellan antal utplockade ägg, samlad förlossningsfrekvens och allvarliga komplikationer i samband med stimuleringen, såsom överstimuleringssyndrom och blodproppar, har behandlingsdata från Nationella Kvalitetsregistret för Assisterad Befruktning, Q-IVF, samkörts med data från bland annat Nationella Patientregistret och Medicinska Födelseregistret för perioden 2002-2015.

– Tidigare har cirka 10 ägg ansetts optimalt för chansen till födsel efter färsk cykel. Vi såg att den kumulativa chansen steg med ökat antal ägg, upp till 18-20, för att sedan plana ut. Samtidigt låg risken för komplikationer på en rimlig nivå upp till 18-20 ägg. Vid ett högre äggantal ökade riskerna, säger Åsa Magnusson.

Titel: Ovarian stimulation for IVF- a balance between efficacy and safety

Kontakt: Åsa Magnusson

Bilder: Nyfödd bebis (foto: iStock) och porträttbild på Åsa Magnusson.