Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny CFK-rapport: Lobbying, konsensus och egenintresse

Publicerad

CFK-rapporten "Lobbying, konsensus och egenintresse" presenterar resultatet av en undersökning om slutanvändarrepresentanters deltagande i standardiseringsprocesser på svensk och internationell nivå.

Undersökningen är utförd på uppdrag av Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd, SKA-rådet. Syftet är att redovisa och analysera hinder och framgångsfaktorer för ett effektivt användarinflytande inom standardiseringen.

Materialet består av två delar. En inledande kvalitativ intervjustudie med representanter för konsumenter, arbetstagare och hållbarhetsintresse. Intervjustudien har följts upp med en kvantitativ webbenkät med frågor baserade på de teman som framkommit som speciellt viktiga under intervjuerna.

Resultaten i korthet:

  • Forskarna har funnit att det finns hinder och framgångsfaktorer relaterade till två olika nivåer; en konkret nivå som motsvarar vad representanterna själva kan åtgärda och en strukturell nivå som visar sig i form av sådant som ligger utanför representanternas räckvidd.
  • Hinder för inflytande visar sig på den konkreta nivån som brist på slagkraft vad beträffar folk, underlag och förmågor, som brist på uppbackning hemifrån, samt som brist på tid till förarbete. Som strukturella hinder för inflytande visar sig processens utdragna längd samt verksamhet inom andra nätverk, alltså utom synhåll för de individuella representanterna.
  • Framgångsfaktorer för inflytande på en strukturell nivå föreslås i materialet vara att utbilda representanterna vidare samt att skapa medvetenhet hos representanterna om hur standardiseringens olika nivåer relaterar till varandra inom och utanför de specifika processer representanten är inblandad i. På den konkreta nivån förordas förmågan att skapa allianser, att utbilda sig och förmågan att skapa ett formrelevant underlag för det egna arbetet i processen. För framgångsrikt standardiseringsarbete upplever representanterna att det krävs fler användarrepresentanter, bättre kvalitet hos befintliga användarrepresentanter, ett ökat samhällsengagemang i standardiseringsarbete och fler experter som stöttar användarrepresentanterna, framförallt mot de globala företagen.

Roos, J. Magnus ; Wenzer, Jakob. ; Holmberg, Ulrika. (2012). Lobbying, konsensus och egenintresse. Användarrepresentanters upplevelser av standardiseringsprocessen. Göteborg: University of Gothenburg.

Läs och ladda ner rapporten