Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny bok om tankestilar

Publicerad

Christiane Andersen, professor i tyska på institutionen för språk och litteraturer har medverkat i en ny bok om tankestilar och tankekollektiv i språkvetenskap med utgångspunkt i Ludwik Flecks vetenskapsteori.

För första gången har en internationellt sammansatt forskargrupp undersökt och använt Ludwik Flecks vetenskapsteoretiska ansats som metodiskt instrumentarium för att analysera viktiga teorier, metoder och skolbildningar i modern lingvistik. Boken fokuserar på språkvetenskaplig forskning i tyskspråkiga länder under 1900-talet.

I det vetenskapsteoretiska introduktionskapitlet diskuteras uppkomsten av vetenskapliga tankestilar i lingvistiken liksom samspel mellan och marginalisering av olika tankestilar i framför allt tyskspråkig forskning. I de enskilda bidragen, författade av lingvister från Tyskland, Österrike, Polen och Sverige, undersöks språkvetenskaplig teoriutveckling inom ramen för Flecks teori om tankestil, tankekollektiv och vetenskaplig begreppsbildning, bl.a. diskuteras strukturbegreppet i syntaxen, lingvistisk genusforskning och skepsis som metod i diskurslingvistik.

Christiane Andersen, professor emerita i tyskaFörfattaren Christiane Andersen om idén till boken

–Idén till boken föddes i den tyska universitetsstaden Greifswald vid Östersjön. 2012 bjöd en tysk kollega in mig att hålla en föreläsning om tysk vetenskapsstil efter att han hade varit opponent på en disputation med min doktorand som så småningom också blev involverad i boken…

Bokens process

Bokens uppkomst var således helt i Ludwik Flecks anda: Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt faktum: Inledning till läran om tankestil och tankekollektiv från 1935. Det var då logiskt att testa Flecks kunskapsteoretiska ansats på våra egna (delvis mycket olika) åsikter om språkvetenskapliga forskningstraditioner. Så småningom bjöd vi in fler intresserade kollegor från Tyskland, Polen och Schweiz och träffades sedan 2013 till en första konferens vid Institutionen för språk och litteraturer i Göteborg. Det blev ytterligare två konferenser i Göteborg och Greifswald. Tio språkvetare levererade nio bokkapitel och en gemensam kunskapsteoretisk introduktion.

Insikter inom processen

Mest häpnadsväckande i arbetsprocessen var insikten att det vetenskapliga tillvägagångsättet styrs till stor del av sociologiska faktorer såsom vilket land forskaren är född i, vilket universitet hen utbildar sig i, vilken del av världen universitetet befinner sig i och vilken forskargrupp hen tillhör.

Jag som läsare

Boken, som är skriven i en pålitlig tysk vetenskapsstil, är högrelevant för alla som intresserar sig för hur vetenskapliga discipliner förändras, hur nya begrepp introduceras, hur skolbildningar uppstår – särskilt om man är intresserad av språkvetenskapens yngre historia. Den borde också kunna väcka nyfikenhet bland dem som arbetar vetenskapssociologiskt i Ludwik Flecks anda eller bara intresserar sig för hans verk.


Du kan beställa e-boken här: http://www.esv.info/978-3-503-17748-6
Du kan läsa mer från Christiane Andersen här: http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1163/19552629-00902003