Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny bok: Creativity and Leadership in Science, Technology, and Innovation

Publicerad

Creativity and Leadership in Science, Technology, and Innovation
Redigerad av Sven Hemlin, Carl Martin Allwood, Ben Martin, Michael D. Mumford. Utgiven på Routledge förlag.

Ledarskap är en väsentligt för att få kreativitet och innovationer att öka hos grupper och organisationer. Trots detta har ledarskap som en pådrivare av kreativitet sällan studerats i forskningslitteraturen. Ett skäl till att ledarskapets effekter på kreativitet inte uppmärksammats är uppfattningen att kreativitet inte kan eller bör ledas och styras. Kreativa individer och grupper betraktas som och är ofta också, autonoma och självstyrande. Med stöd i den uppfattningen dras gärna den felaktiga slutsatsen att det inte behövs ledarskap i kreativa miljöer och situationer. En riktigare slutsats, som denna bok för fram, är att ledarskap inte bara kan stimulera kreativitet utan också att detta har åtminstone två viktiga drag i vetenskap, teknik och innovation: a) expertis i området (områdena) och b) en förmåga att skapa, stödja och uppmuntra individer, grupper och kreativa miljöer.

Ett antal specialister i den här boken erbjuder nya teoretiska, empiriska och tillämpade bokkapitel som visar hur man på ett nytt sätt kan organisera och leda kreativa insatser i vetenskap, teknik och innovation. Flera viktiga forskningsfrågor ställs och besvaras, t ex: Vilka typer av ledarskap behövs på olika nivåer i forskningsintensiva organisationer för att åstadkomma kreativa resultat? Vilka sociala och kognitiva förmågor och färdigheter behövs hos ledarskapet i kreativa miljöer? Hur ser ledarskapet ut i olika faser av den kreativa processen?

In English

Leadership is vital to creativity and successful innovation in groups and organizations; leadership is however seldom studied in the academic literature as a creativity driver. One reason for the lack of attention paid to leadership’s effect on creativity may be the common belief that creativity cannot and should not be managed. Creative individuals and groups are regarded as, and indeed often are, autonomous and self-driving. From this belief the erroneous conclusion is drawn that there is no need for leadership in creative environments and situations. The better conclusion, proposed by this book, is that leadership not only stimulates creativity, but that such a leadership in the science, technology, and innovation fields should specifically possess at least two features: a) expertise in the field(s), and b) an ability to create, support, and encourage individuals, groups, and creative knowledge environments.

Kontaktinformation

Sven Hemlin
031-786 5421
sven.hemlin@gri.gu.se

Till förlagets webbplats