Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Myter och berättelser kan underlätta förändringsarbete

Förändringar sker oavbrutet ute i våra organisationer. Merparten av dessa förändringsprojekt misslyckas, eftersom man inte lyckats med att engagera och motivera de berörda och skapa förståelse. I en avhandling från Göteborgs universitet undersöks hur narrativer − berättelser, myter och sagor − kan användas för att skapa förståelse, motivation och engagemang i förändringsarbete.

Öppnar upp helt nya tankebanor...

Maria Bolins avhandling

 Maria Bolin har i sin avhandling studerat hur man med hjälp av metaforer och ett mer gestaltande angreppsätt kan öka möjligheten att lyckas med att förankra förändringsprojekt.
− Sagor och myter har ofta överlevt i tusentals år just för att de har förmågan att fånga oss, är begripliga och tar upp sådant som berör oss alla på djupet, säger hon.

I avhandlingen beskrivs tre olika studier där berättelser och myter har prövats som metod. Den första studien handlar om en ledningsgrupps arbete i en blåsorkester, den andra om ett verksamhets- och IT-projekt i ett multinationellt bilproducentföretag och den tredje om ett stadskansli som ska kommunicera och förankra en 24-timmarsmyndighet på nätet.

Symboler och metaforer används på kända och okända företeelser
Två angreppssätt har prövats i studierna. Det ena går ut på att använda narrativer som ett sätt att skapa ett kreativt klimat i sitt förändringsarbete. Deltagarna får i grupper pröva att använda symboler och metaforer på kända och okända företeelser och diskutera förändringsplaner i form av mytologiska roller och händelser.

Det andra angreppssättet är inriktat mot att driva förändringsarbete i form av en berättelse. Grupperna får här konkretisera sin förändringsplan med vision, mål och strategier genom att använda befintliga berättelser eller skriva egna berättelser.
− Berättelserna används senare i organisationen för att skapa förståelse, engagemang och motivation hos medarbetare och intressenter.

Berättarperspektivet möjliggör större distans till det potentiellt konfliktfyllda
Resultaten i Maria Bolins avhandling visar på att berättelseperspektivet gör det möjligt att distansera sig från den potentiellt konfliktfyllda förändringsproblematiken. Den berättande ansatsen har också haft en positiv inverkan på meningsskapande i de grupper som driver förändringsarbetet.
− Berättelseperspektivet har medverkat till att grupperna har kunnat överföra den traditionella förändringsplanen till en narrativ kontext och på så sätt utvecklat ett nytt arbetssätt för sitt förändringsarbete, säger Maria Bolin.

Röster från några av deltagarna i studien:

"Öppnar upp helt nya tankebanor..."

”Nu förstår vi vad du menar att man kan i en gammal fabel/berättelse se en direkt koppling till dagens organisationer med dess hot och möjligheter, styrkor och svagheter: att man får samma företeelse beskrivet men i en helt annan kontext. Vi lyssnar på något helt känt från företagsvärlden i ett helt okänt sammanhang för oss – nämligen i en gammal berättelseform.”


Kontaktinformation:

Maria Bolin, industridoktorand på institutionen för tillämpad IT, telefon: 0706-84 02 62Bild borttagen.0706-84 02 62, e-post: maria.bolin@gu.se

Avhandlingens titel: Narrativer i förändringsarbete – från projekt till Athenas plan

Disputation: onsdag 15 oktober 2014, kl. 13.15, i sal Steve Jobs, Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Forskningsgången 6, Lindholmen, Göteborg

Digital publicering: http://hdl.handle.net/2077/36901

Call Send SMS Add to Skype You'll need Skype CreditFree via Skype