Länkstig

Minnesord till vår kollega

Publicerad

Så minns vi Claes Alvstam.

Vår kollega och vän professor emeritus i internationell geografisk ekonomi Claes G Alvstam har avlidit och våra varmaste omtankar går till hustrun Eva och sönerna Svante, Helge och Tore med familjer.

Claes Alvstam visade tidigt intresse för samverkan över ämnes- och institutionsgränser. Han engagerade sig i mångvetenskapliga projekt och diskussioner. Denna typ av samarbete saknade oftast en formell ekonomisk och administrativ bas. När samhällsdebatten om Sveriges medlemskap i EG/EU  intensifierades i början av 1990-talet var Claes en av de drivande bakom upprättandet av en formell samarbetsplattform för forskning och utbildning inom Europaområdet i vid mening. Initiativet vann snabbt brett stöd, inte bara från enskilda forskare, utan även från universitets- och fakultetsledningar. I detta grundläggande arbete som så småningom ledde fram till Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet var Claes insatser ovärderliga. 

Claes Alvstam

Genom en fakultetsstödd ”Arbetsgrupp för Europafrågor” startades 1992 föreläsningar och seminarier kring aktuella Europafrågor och den första skriften i serien ”Forskning om Europafrågor” gavs ut 1993. Att Claes skulle skriva ett bidrag och medverka i det redaktionella arbetet var självklart. Successivt växte det mångvetenskapliga samarbetet kring Europafrågor och Centrum för Europaforskning (CERGU) etablerades. Claes fick en central roll i utformandet av både verksamhetsmål och organisationsstruktur. Hans alltid entusiastiska insatser har varit ovärderliga för framväxten och framgången för den idag kompletta Europamiljön vid Göteborgs universitet, där forskning och utbildning enligt externa utvärderingar håller mycket hög internationell nivå.

Claes Alvstam har inom CERGU varit styrgruppsordförande, ansvarig för ett internationellt postdoktor-program och sammankallande i International Advisory Board. Han gav i alla sina positioner ständiga prov på ett outsinligt engagemang, stor idérikedom om hur målen skulle kunna nås och hur knappa ekonomiska resurser skulle användas mest effektivt.

Alvstam med kollegor

I sin gärning som forskare och utbildare gav Claes många prov på en föredömlig förmåga att kombinera krav på engagemang och vetenskaplig skärpa med en öppen attityd till såväl skiftande metodval som till kritiska diskussioner kring såväl utgångspunkter som resultat. Studenter noterade hans höga krav i undervisningen, men också att Claes ställde ännu högre krav på sig själv och sin förmåga att göra föreläsningarna faktarika, analytiskt spännande och därmed utmanande. Många av de doktorander och postdokforskare som kom i kontakt med Claes tog starkt intryck av hans vetenskapliga nyfikenhet och vilja att lära nytt. De nya kunskaperna blev samtidigt föremål för skarpa analyser, vare sig det gällde teoretiska, empiriska eller metodologiska frågor. För detta väckte han stor respekt. I kontakt med kollegor, inte minst yngre generationer, och studenter gav Claes prov på den viktiga och alltför sällsynta förmågan att inte ta någon större egen plats utan främst stödja genom kunnig och erfaren lotsning genom forskningsprocessen. Hans ”osynliga hand” har under åren varit där och milt tryckt på men också skapat trygghet för många doktorander och yngre forskare.

Alvstam, Malmström, Lindberg

För denna kloka, principfasta och vetenskapligt välförankrade, men samtidigt ständigt framåtblickande och engagerade gärning, tackar vi Claes Alvstam. Det är tomt i kretsen efter honom, men hans vänlighet och positiva anda kommer att prägla verksamheten inom CERGU även i framtiden.

För Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet (CERGU)

Rutger Lindahl, Per Cramér, Daniel Naurin, Mats Andrén, Bengt Larsson, Thomas Erhag, Linda Karlsson Hammarfelt, Linda Berg, Klas Grinell, Ann-Kristin Jonasson, Birgitta Jännebring och Angie Sohlberg