Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Mikael Baaz ny professor i internationell rätt

Publicerad

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har förstärkt sin rättsvetenskapliga kompetens genom att utse Mikael Baaz till professor i internationell rätt vid Juridiska institutionen.

Mikael Baaz huvudsakliga forskningsintresse är olika aspekter av det internationella samhället, i synnerhet FN-stadgans internationella rätt, övergångsrättvisa och internationell straffrätt, men också internationell politik, inte minst kopplingen mellan politik och juridik, och frågor om fred och konflikt samt olika typer av civilsamhällebaserat motstånd. Han är brett publicerad och har utöver att ha skrivit flera böcker också, själv eller tillsammans med olika kollegor, författat ett trettiotal artiklar i olika internationella referentgranskade tidskrifter.

Mikael Baaz säger att hans, i mångt och mycket mångvetenskapliga, forskning möjliggjorts tack vare generösa bidrag från Vetenskapsrådet.

- Sedan 2011 har jag, antingen som huvud- eller medsökande, haft förmånen att beviljas inte mindre än sex stycken forskningsbidrag från Vetenskapsrådet. Senast i tisdags (den 26 november 2019) fick jag besked om att en av de forskargrupper jag är med i hade beviljats ytterligare medel. Även om detta sista stöd endast var för en internationell konferens, så tycker jag att det känns roligt i alla fall. Det är ytterst en bekräftelse på att den forskning jag är med och bedriver ses som viktig.

Vad betyder professuren för dig?

- Den betyder faktiskt ganska mycket. Åtminstone är det vad jag tror och hoppas på. Då den akademiska världen är väldigt hierarkisk gör en professorstitel att många av de saker som jag redan gör idag kommer att bli lättare att göra i framtiden. Det kommer helt enkelt att bli lättare att få genomslag för den forskning jag bedriver. Att bli professor innebär emellertid också att jag kommer ta ett ännu större kollektivt ansvar än vad jag gör idag, både formellt och informellt. Jag inser att de redan ganska höga förväntningarna från min omgivning kommer att öka ännu mer. Konkret innebär det att jag i framtiden kommer att ta ett större ansvar för andras forskning snarare än att primärt fokusera på mina egna projekt. Utöver att i ökande grad fungera som projektledare och söka forskningsmedel för andra så ser jag också, på ett mer övergripande plan, att min framtida roll kommer innebära ett större ansvarstagande vad avser att hjälpa fram yngre kollegor, som mentor, samtalspartner, et cetera. Detta är något som jag verkligen ser fram emot. En priviligierad position förpliktigar.

Vad kan du säga om din framtida forskning?

- På kort sikt är det ”business as usual”. Det handlar mycket om att avsluta sådant som jag redan lovat att göra. Det mest konkreta i detta avseende är att avsluta två stycken bokprojekt, bland annat ett för Manchester University Press, det kommande halvåret. Båda böckerna skall vara klara till den 30 juni 2020. Även om jag som forskare är uppbokad för ganska lång tid framåt så vinnlägger jag mig emellertid om att ha en viss tid varje vecka där jag sitter och tänker och skissar på nya projekt. För mig är det viktigt. Det senaste året har jag till exempel funderat mycket på hur vi värderar det förflutna, inte bara som en viktig del av historisk kunskapsproduktion utan också som en integrerad del av juridiskt beslutsfattande och dömande. Jag finner det intressant att se hur historien (miss)brukas av olika aktörer, både avseende vad som lyfts fram och vad som tystas ner i syfte att gagna olika aktörers intresse. Detta är väldigt tydligt i Kambodja, ett land som jag studerat de senaste tio åren, och då inte minst i den krigsförbrytartribunal som nu är verksam för att ställa ledare och de mest ansvariga till ansvar för brott som begicks under de röda khmerernas styre (1975–1979). Att mer systematiskt få fördjupa mig i denna och närbesläktad problematik är något jag verkligen skulle vilja ägna mig åt från och med nästa år.

Mikael Baaz disputerade år 2002 i Freds- och utvecklingsforskning med avhandlingen, A Meta-theoretical Foundation for the Study of International Relations in a Global Era: A Social Constructivist Approach, vid Göteborgs universitet. Han anställdes som universitetslektor i internationell rätt år 2010 efter att ha varit verksam som bland annat post doc-forskare vid juridiska institutionen, Handelshögskolan, sedan 2006 och som lärare och forskare vid bland annat universiteten i Linköping och Malmö sedan 2004. År 2017 antogs Mikael Baaz som docent i internationell rätt vid Handelshögskolan i Göteborg. Utöver att vara docent i internationell rätt, är han också sedan tidigare docent i såväl freds- och konfliktevetenskap som i statsvetenskap.
Slutligen kan nämnas att Mikael Baaz, tillsammans med Professor Mona Lilja (institutionen för globala studier) och doktorand Filip Strandberg Hassellind (juridiska institutionen), i skrivande stund, arbetar med att anordna en internationell konferens, Genocide, Gendercide and Resistance, vid Göteborgs universitet i början av juni 2020.

Senaste publikationer