Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Johannes Löfgren, en av årets nyutexaminerade kommunikatörer på Humanisten.
Johannes Löfgren, en av årets nyutexaminerade kommunikatörer på Humanisten.
Länkstig

Masterstudenter har studerat kommunikatörers arbetssätt

Studenterna som tar examen på Kommunikatörsprogrammet med inriktning mot myndigheter och offentlig förvaltning har presenterat sina uppsatser. I år är det många som tittat närmare på kommunikatörers arbetsmetoder.

Exempelvis har en av kommunikatörsstudenterna studerat hur vanligt det är med utvärdering av kommunikationsinsatser vid universitet.

– Det verkar som arbetet på många sätt sker ad hoc, men samtidigt var de jag pratade med intresserade av hur de kunde utvärdera lite mer, säger Miranda Gatti.

Hon fick några exempel på mer kvalitativa metoder som enkäter och fokusgrupper framförallt från dem som arbetar med studentrekrytering och evenemang.
– De har en lite mer tydlig ram att förhålla sig till och arbetsuppgifter som återkommer varje år.

Se medarbetare som ambassadörer

Även Johannes Löfgren har skrivit om att mäta och utvärdera, men med fokus på intern kommunikation i en förvaltning.

– Intern kommunikationen spelar en allt viktigare roll för organisationer. Men det är svårt att utvärdera hur det strategiska arbetet skapar organisatoriskt värde. Det kan till exempel vara att coacha chefer och medarbetare i kommunikation, eller att arbeta aktivt med medledarskap. Det finns en modell som fokuserar på medarbetarna och hur deras kompetenser och åsikter tas till vara, som jag valt att skriva om. Det är medarbetarna som i stort bygger upp eller raserar förtroendet och imagen – och bör därför ägnas mer utrymme inom internkommunikationen, säger Johannes Löfgren.

Spår av pandemin

Bland examensuppsatserna finns många analyser att ta del av för verksamma kommunikatörer och andra intresserade. Några studier fokuserar på kommunikatörers arbete under pandemin, men inte lika många som fjolårets uppsatser.

Det tvååriga masterprogrammet avslutades med en konferensdag då avgångsstudenterna höll korta presentationer av sina uppsatser. Normala år är dagen öppen för intresserade som kan komma och lyssna. Men i år höll de sina presentationer på zoom, något de fått god vana av efter mer än ett års digital undervisning på grund av pandemin.

Text: Monica Havström

Masteruppsatser 2021

Här presenterar några av studenterna sina examensarbeten.

Klarspråk eller icke klarspråk, det är frågan
– en undersökning av en mellanstor kommuns externa webbplats

Rebecka Lundqvist

Bild
Rebecka Lundqvist
Rebecka Lundqvist

I min uppsats undersöker jag i vilken utsträckning man tillämpar klarspråk i åtta olika flikar på en kommuns externa hemsida utifrån de råd som Språkrådet utformat. Språklagen uttrycker bland annat att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat enkelt och begripligt - men hur väl efterlevs detta i det material som undersökts?
Resultatet visar att det finns utrymme för förbättring, men också att klarspråk i praktiken är väldigt situationsbundet.

 

Kommunikatörers arbete med omvärldsbevakning

av Moa Kemi

Bild
Moa Kemi
Moa Kemi

Omvärldsbevakning är en vanligt förekommande arbetsuppgift bland kommunikatörer i alla typer av organisationer. Men hur gör kommunikatörer för att bevaka omvärlden? Och vad bevakar de?
I min studie undersöker jag detta genom en kvalitativ analys av intervjuer med sex kommunikatörer i Göteborgs Stad. Kommunikatörernas omvärldsbevakning visar sig ske i begränsad omfattning. Och trots att omvärldsbevakning möjliggör för organisationer att agera proaktivt, finns det tecken som visar på att kommunikatörernas omvärldsbevakning istället resulterar i ett reaktivt handlande.

 

Vad betyder ett intranät?
Meningsskapande kring intranätet i en heterogen organisation

av Pia Nilsson

Bild
Pia Nilsson
Pia Nilsson

Studien undersöker vilken betydelse ett intranät kan ha i en organisation, i detta fall den idéburna organisationen Bräcke diakoni. Det är en intressant organisation eftersom den både är decentraliserad och finns på olika platser i landet. Dessutom är kultur och anseende viktiga framgångsfaktorer för en idéburen organisation.

Resultatet visar bland annat att det inte är intranätet som skapar uppfattningen om organisationen. Istället är det medarbetarna och kulturen på den lokala avdelningen som gör det. Intranätet bekräftar däremot medarbetarens existerande tankar om organisationen och påverkar meningsskapandet kring arbetet och medarbetarens roll.

 

Vad är egentligen lyckad kommunikation?
Om utvärdering av kommunikationen vid universitet och högskolor

av Miranda Gatti

Bild
Miranda Gatti, kommunikatörsstudent
Miranda Gatti

Min uppsats bygger på sju semistrukturerade intervjuer med kommunikatörer från olika svenska universitet och högskolor. Tillsammans undersökte vi hur och i vilken mån de följer upp, mäter och utvärderar kommunikationsarbetet. Trots att det är många kontextuella faktorer som påverkar den enskilda kommunikatörens arbete så visade det sig finnas både skillnader och likheter i respondenternas svar.

De visade sig att ingen av de sju följer upp arbetet regelbundet eller på något strukturerat sätt. Framförallt för att man inte hinner, att det inte är något krav och någon nämnde att man kanske inte ser någon poäng med det alls. Annars är det mycket fokus på mätbarhet och synlighet. Exempelvis antal likes, anmälningar till ett event, studenter som söker in, antal nyhetsartiklar som ett pressmeddelande genererat eller besök på hemsidan.

 

Den interna kommunikationens dilemma
– om att mäta, utvärdera och arbeta med intern kommunikation på en kommunal förvaltning

av Johannes Löfgren

Bild
Johannes Löfgren
Johannes Löfgren

Jag fann att det är viktigt att ha en strukturerad plan över den interna kommunikationen för att kunna mäta och utvärdera den. De största utmaningarna på Göteborgs stads förvaltning Kretslopp och vatten är tidsbrist, att den externa kommunikationen prioriteras, att adekvata verktyg och metoder saknas för utvärdering. Dessutom har kommunikation låg status och bättre samarbete med HR-avdelningen behövs.
I dagsläget utvärderar förvaltningen främst intrasidan och informationsskärmar. Det görs relativt enkelt eftersom båda verktygen genererar lättöverskådlig statistik.

Uppsatser i biblioteksdatabas

De uppsatser som publiceras kommer att bli sökbara i universitetsbibliotekets databas GUPEA.
Länk till kommunikatörsstudenternas master- och magisteruppsatser

Fler exempel på vad årets studentuppsatser handlar om:

• synen på forskningskommunikation bland forskare vid Göteborgs universitet

• organisationskulturens påverkan på Sahlgrenska Universitetssjukhusets intranät

• hur kommunikatörer från Länsstyrelsen förhåller sig till ett förändrat medielandskap

• informell kommunikationen på en arbetsplats

• innehållsanalys av Västra Götalandsregionens kommunikation och digitala arbetssätt under Covid 19-pandemin

• folkbibliotekens kommunikation och digitalisering under coronapandemin


För information om Kommunikatörsprogrammet med inriktning mot myndigheter och offentlig förvaltning se programsidan i utbildningskatalogen.