Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Lyckad Europaforskardag 2010 - "20 år efter järnridåns fall"

Publicerad

CERGU:s årliga Europaforskardag gick i år av stapeln den 18 mars 2010 och hade som övergripande tema: ”20 år efter järnridåns fall - Olika perspektiv på den Öst- och Centraleuropeiska samhällsomvandlingen”. Det blev en spännande eftermiddag där de över 50 åhörarna fick höra olika synsätt och infallsvinklar på vad det var som hände 1989, varför det hände, och vad som hänt därefter.

CERGU:s tillförordnade föreståndare Andrea Spehar pekade inledningsvis ut ett antal punkter där utvecklingen sedan 1989 inte har varit så positiv som det fanns förhoppningar om, och att det därför är viktigt att fortsätta att stödja de Öst- och Centraleuropeiska staternas omvandlingsprocess – och att inte glömma bort att majoriteten av dessa länder ligger utanför EU.

Kristian Gerner, professor i historia, Lunds Bild borttagen.universitet, var inbjuden gästtalare och fokuserade framförallt på Centraleuropa (Tjeckien, Polen, Slovakien och Ungern), och hur historien är och har varit viktig del av den politiska mobiliseringen här, på olika sätt och inte minst i förhållande till judendom, nazism, och kommunism. Per Månsson, docent i sociologi diskuterade historievetenskap, moral och politik och jämförde synsätt och forskning om nazism och kommunism. Andreas Bågenholm, doktor i statsvetenskap, visade att trots att det finns vissa indikationer på att enstaka länder i framförallt Centraleuropa har klarat sig bättre genom krisen än vissa länder i Sydeuropa, så är det övergripande mönstret när vi ser till ekonomi och politiskt förtroende att dessa länder skiljer ut sig – något som får konsekvenser för politiken. Claes Alvstam, professor i ekonomisk geografi och tillika CERGU:s styrelseordförande, visade hur politiserad utrikeshandeln är och har varit, där handel mellan de två blocken i princip upphörde under kalla kriget för att nu åter närma sig de handelsmönster som existerade före första världskriget. Men processen är långsam, den politiska instabiliteten i många länder är ett hot, och här finns ett stort behov av fortsatt stöd, fr.a. från de västliga EU-medlemmarna. Dessutom är det viktigt att relationerna med Ryssland normaliseras.Oksana S. Green, doktor i sociologi, menade att det sedan 1989 har skett en förändring i form av att kapitalism som idé fortfarande är populär i Ryssland, medan dess verklighet inte är det. Hon lyfte också fram det paradoxala i att det i Sovjet var fult med privat ägande samtidigt som det finns en lång tradition av entreprenörskap, något som dagens unga entreprenörer i Ryssland har nytta av. Likaså är dessa unga företagare, utbildade på handelshögskolor, en resurs för personer som vill driva handel med Ryssland eftersom de har goda kontakter och förstår både västerländska idéer om marknad och det ryska samhället. Dagen avslutades med en intensiv paneldebatt där CERGU:s ordförande Mats Andrén till sist fick avbryta diskussionerna eftersom tiden var ute.

För den som vill veta mer kommer CERGU:s årsbok "Forskning om Europafrågor" till hösten, och däri kommer samtliga talare att medverka och utveckla sina resonemang. Årsboken kommer att kunna beställas från oss, men även finnas tillgänglig i elektroniskt format på hemsidan.