Bild
covidvård på sjukhus
Ögonblicksbild från covidvård på en av Sahlgrenska Universitetssjukhusets intensivvårdsavdelningar under pandemin.
Foto: Johanna Ewald St Michaels/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Länkstig

Långvarig trötthet mycket vanligt efter IVA-vård för svår covid

Publicerad

Vid uppföljningen ett år efter intensivvård för svår covid var trötthet mycket vanligt bland första vågens IVA-patienter i Göteborg. Av de 104 patienter som svarade på enkäten avgav 67 personer att de var trötta. Det visar en studie genomförd av forskare vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

De patienter som studien handlar om är de som var svårast sjuka i covid-19 när de sökte vård. De flesta var män, och vårdades i respirator, men ett mindre antal klarade sig med syrgasbehandling under sin vårdtid på IVA. 182 patienter av de totalt 259 som skrevs in på någon av Sahlgrenska Universitetssjukhusets fem intensivvårdsavdelningar under perioden mars-juni 2020 uppfyllde kriterierna för att kunna inkluderas i studien. Ett år efter att de påbörjat sin vård på IVA svarade 104* av dessa 182 på tillräckligt många påståenden i enkäten för att kunna kategoriseras som trött eller icke trött.

Forskarna betonar att forskningsmaterialet är litet. Drygt hälften av alla dem som tillfrågades att ingå i studien svarade på enkäten (104 svarande av 182 patienter). Den grupp patienter som inte svarade på enkäten motsvarar den grupp som ingår i studien, när det gäller både vårdtid och ålder.

Många trötta

Ett år efter att de anlänt till IVA-vård angav:

  • 24 personer (motsvarande 22,8 procent) att de aldrig eller bara ibland hade tillräckligt mycket energi för att klara av sitt dagliga liv
  • 21 personer (motsvarande 20 procent) att de alltid eller ofta hade svårigheter att sätta igång med aktiviteter
  • 20 personer (motsvarande 19 procent) att de ofta eller alltid kände sig mentalt utmattade
  • 70 av 104 personer (motsvarande 67,3 procent) att de upplevde fysisk trötthet

Upplevelse av trötthet

Två faktorer observerades i högre grad i den grupp som rapporterar minst påverkan av trötthet: kort vårdtid på IVA och hög ålder. I studien var medelåldern 58,2 år. 29 patienter var 65 år eller äldre. Forskarna förvånas över att hög ålder visats vara en associerad skyddande faktor, men eftersom det är en observationsstudie kan de bara spekulera om vad det kan bero på.

Bild
Netha Hussain
Netha Hussain
Foto: Cecilia Hedström

Personer i arbetsför ålder kan ha större krav på sig i sin vardag, trötthet skulle eventuellt vara mer kännbar för dem. Det skulle kunna vara så att yngre individer rapporterar mer trötthet för att de märker en större nedgång i sin hälsa efter covid-19, jämfört med de äldre individerna som kanske redan upplevt åldringsrelaterade fysiska försämringar, säger Netha Hussain, läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, disputerad vid Göteborgs universitet, som är korresponderande författare till studien.

Viktig uppföljning

Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports. Studien förväntas vara av betydelse för olika myndigheter som bedömer arbetsförmåga i samband med sjukdom. Resultaten kan bli ett stöd vid planering av rehabilitering och ge bättre förutsättningar att ge ett gott bemötande av de drabbade.

Bild
Carina Persson
Carina Persson
Foto: Privat

– Det är en central fråga för oss som jobbar inom hälso- och sjukvården att följa upp hur det har gått för våra patienter, och att undersöka om det finns faktorer som vi hade kunnat påverka för att förbättra utfallet, säger Carina U Persson, docent i rehabiliteringsmedicin vid Göteborgs universitet och överfysioterapeut på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som leder forskningen och är studiens sisteförfattare.

Mer resultat väntar

Studien är den första vetenskapliga artikeln att publiceras från forskningsprojektet The Gothenburg Recovery and Rehabilitation after COVID-19 and Intensive Care Unit study (GOT-RECOV-19 ICU), som genomförs av forskare verksamma vid Göteborgs universitet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Nottinghams universitet (professor Avril Drummond).

Studiedeltagarna har också genomgått olika fysiska tester, där forskarna ännu inte analyserat all data. Forskningsprojektet planerar också att följa upp samtliga patienter som vårdades på någon av de fem intensivvårdsavdelningarna för svår covid under pandemins första våg genom journaluppgifter, för att undersöka hur vanliga olika komplikationer är i patientgruppen. Forskningen involverar även en kvalitativ del där patienternas upplevelser av återhämtning och rehabilitering efter svår COVID-19 är i fokus.

Titel: Prevalence of fatigue at one year follow-up from the Gothenburg recovery and rehabilitation after COVID-19 and intensive care unit study; DOI: 10.1038/s41598-022-14787-6

*Totalt 105 personer ingick i studien, varav 104 svarade på tillräckligt många påståenden för att kunna bedömas vara över/under brytpunkt för trötthet.