Bild
oljetanker på havet
Länkstig

Klimatnyttan med fartsänkningar för fartyg kan vara överskattad

Publicerad

Vilken klimatnytta ger hastighetsbegränsningar för fartyg? En ny studie där logistikforskarna Catrin Lammgård och Johan Woxenius vid Handelshögskolan medverkat, visar att klimatnyttan är begränsad och att resultatet till och med kan bli ökade utsläpp.

För att nå Internationella sjöfartsorganisationens mål om halverade utsläpp av branschens växthusgaser till 2050, jämfört med 2008 års utsläppsnivå, är det nödvändigt med åtgärder på såväl nya som befintliga fartyg.

En möjlig åtgärd för att minska utsläppen på den befintliga sjöfartsflottan är genom fartsänkningar. Resultaten från en ny studie pekar på att klimatnyttan med obligatoriska internationella hastighetsbegränsningar kan vara överdriven. Det gäller främst vid kraftiga fartsänkningar långt under den hastighet som ett fartyg designats för. Resultatet kan till och med bli ökade utsläpp. Det finns även en oro att den typen av obligatoriska hastighetsbegränsningar hämmar den tekniska utvecklingen och istället premierar vägtransporter.

Catrin Lammgård, forskare vid Handelshögskolan menar att rederierna själva vill hitta optimala lösningar för att minska utsläppen:  

– De vill hellre själva hitta vilka åtgärder som är mest effektiva för att nå den minskning av koldioxidutsläpp man vill åt. Ett förslag som lyftes fram som alternativ var en koldioxidskatt för fartyg. Det motiverades med att det skapar ekonomiska incitament för minskningar av koldioxid liksom att investera i ny teknik och nya fartyg.

Studien har genomförts tillsammans med forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet inom samverkansplattformen Lighthouse.

Läs IVL Svenska Miljöinstitutets pressmeddelande

Läs rapporten "Consequences of speed reductions for ships"