Bild
Bild från Zoom-möte
Länkstig

IVA Workshop för entreprenörskapsutbildare 2020

Publicerad

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) anordnade två workshopar den 9-och 10 november för utbildare inom entreprenörskap. Fokus låg på vad som behövs för att förbättra förutsättningarna för entreprenörsutbildning, det vill säga hur kan vi arbeta för att påverka politiker, beslutsfattare och andra, för att se vikten av entreprenörskapsutbildning och öka stödet till dessa.

Den första workshopen fokuserade på att skapa ett diskussionsforum för de olika frågor entreprenörskapsutbildningen möter i Sverige. Fyra olika delämnen behandlades. Det första ämnet handlade om vilken roll entreprenörskapsutbildning borde ha i samhället. I denna session framhölls vikten av entreprenöriellt tänkande och attityd, samt skapandet av nya företag, som ett resultat av entreprenörskapsutbildning. Ett annat ämne var vilka lärandemetoder som används i praktiken i själva undervisningen. Det tredje ämnet behandlade intressenters support av entreprenörskapsutbildning som en del av det bredare entreprenöriella ekosystemet runt högre utbildning generellt och entreprenörskapsutbildning mer specifikt. Det sista, och fjärde ämnet berörde hur anpassning till digitala verktyg och distansundervisning, med särskild hänsyn till den pågående covid-19 pandemin, har påverkat entreprenörskapsundervisning, samt hur detta upplevs.

Bild
Bild från workshopen

Den andra workshopen fokuserade på att identifiera utmaningar och lösningar till vad som behövs för att förbättra förutsättningarna för entreprenörskapsutbildning i Sverige. Diskussionerna och presentationerna behandlade hur utbildare i entreprenörskap tillsammans med IVA, kan arbeta för att påverka beslutsfattare och beslutsfattande organ att se vikten av entreprenörskapsutbildning och öka stödet för denna. Genom breakout-grupper lade deltagarna fram en rad idéer för att lösa denna mycket viktiga och relevanta fråga.

Huvudämnen under den andra workshopen var: Identifiera olika intressenters behov kopplade till entreprenörskapsutbildning, och bedöma vad som kan fylla dessa behov i termer av aktiviteter, information, och mätetal; Dilemmat av att förena två delar av entreprenörskapsutbildning, dvs. företagsskapande med kompetens och inlärning; Fördelningen av resurser för entreprenörskapsutbildning nationellt, och hur man kan både utnyttja och förena dessa genom samarbete med aktörer från både offentlig och privat sektor.

Bild
Hani Elzoumor
Hani Elzoumor

- Mitt deltagande i de två IVA workshoparna om entreprenörskapsutbildning gav mig värdefull insyn från en mängd av olika personer som utbildar i entreprenörskap, vilka kom från flertalet olika universitet runtom i Sverige. Det förbättrade verkligen min förståelse för, och fördjupade mitt engagemang inom området, som en forskare och utbildare i området själv, säger Hani Elzoumor, doktorand på Avdelningen för innovation och entreprenörskap på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.