Länkstig

Heteronorm inom språkundervisningen

Publicerad

I en aktuell avhandling vid Göteborgs universitet visas hur viss sexualitet är närvarande men annan frånvarande i högstadiets språkundervisning vid två svenska skolor.

Genom observationer under lektioner i svenska och engelska i fyra klassrum vid två skolor har Angelica Simonsson undersökt hur viss sexualitet blir en del av språkundervisningen.

– Heterosexualitet tas för given i olika delar av undervisningen. Det handlade bland annat om texter som eleverna läste där rollkaraktärerna var heterosexuella och där detta aldrig uppmärksammades, säger hon.

Gemensam referensram

Det handlade också om att eleverna på olika sätt i förbigående talade om sig själva som heterosexuella. Att ta heterosexualiteten för given var en del av undervisningsinnehållet och var en gemensam referensram som verkade fylla en funktion för att få undervisningen att flyta på.

I avhandlingen visas att heterosexualitet togs för given i språkundervisningen vilket gjorde att den aldrig blev utpekad eller ifrågasatt. Till skillnad från heterosexualiteten pekades däremot manlig homosexualitet ut i klassrummet.

– Detta genom att killarna kom med ”böganklagelser” mot varandra. Killars närhet i klassrummet misstänkliggjordes rutinmässigt som homosexualitet genom skämt eller slag.

Vid ett tillfälle använde några elever den stereotypa bilden av manlig homosexualitet när de spelade upp en elevpjäs.

Heteronormativiteten banade vägen

– Det verkade fylla funktionen av något gemensamt för hela klassen att skratta åt och blev på så sätt ett slags verktyg för att skapa en trevlig klassrumsstund. Den trevligheten åstadkoms genom att heteronormativiteten banat vägen för att driva med bögar, som om de inte var närvarande i klassrummet, säger Angelica Simonsson.

– Kvinnlig homosexualitet var däremot närmast osynlig i den undervisning jag observerade. På ett helt annat sätt än den utpekade manliga homosexualiteten verkade kvinnlig homosexualitet istället närmast helt osynliggjord. Tjejers närhet i klassrummet pekades inte heller ut på motsvarande sätt som killars närhet.

Att heterosexualitet togs för given i undervisningen, medan homosexualitet i andra former än som stereotyp eller slagpåse var osynliggjord, bidrog till att heteronormativiteten upprätthölls och återskapades i undervisningen.

Avhandlingen finns digitalt publicerad på http://hdl.handle.net/2077/53594

För mer information: Angelica Simonsson, tel: 031-786 2138, e-post: angelica.simonsson@ped.gu.se

Angelica Simonsson lägger fram sin avhandling Sexualitet i klassrummet. Språkundervisning, elevsubjektivitet och heteronormativitet vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik måndagen den 30 oktober kl. 13.00. Plats: Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen hus A, källarplan, Göteborgs universitet.