Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Hallå där Peter och Oliver, prisade för bästa masteruppsats

Publicerad

Pris för bästa masteruppsats inom offentlig förvaltning vårterminen 2014 tilldelades Peter Rundblom Andersson och Oliver Bjerhem för uppsatsen: ”Är ni med på noterna? - En studie om kommunala redovisningsval och notavvikelser”.

Vad handlar er uppsats om?

Uppsatsen handlar om noter i den kommunala årsredovisningen. Vi har valt att utreda vilka variabler som förklarar kommunernas val att avvika från att lämna obligatoriska notupplysningar, samt varför dessa variabler påverkar kommunal redovisning.

Den kommunala externredovisningen har länge varit oreglerad, men 1997 kom en lag som konkret innebar att ett normgivande organ bildades och att den kommunala redovisningen skulle normeras. En del i det normgivande organets (Rådet för Kommunal Redovisnings) arbete har varit att skapa likformighet i den kommunala redovisningen. Rådet ger därför ut anvisningar i form av rekommendationer för hur den kommunala redovisningen skall utföras för att vara förenlig med lag.

Noterna i årsredovisningen är viktiga eftersom mängder av transaktioner slås ihop i gemensamma poster. Därför ökar behovet av följdriktiga noter för att skapa en helhetsbild och förutsägbarhet i kommunal redovisning för användarna. Tidigare forskning har emellertid visat att kommunerna inte alltid följer rekommendationerna.

Varför har ni valt att undersöka just kommunal redovisning?

Vi har under utbildningens gång haft en rad kurser som gett oss en viss inblick i kommunal redovisning. Vi ville därför under masteruppsatsen ta tillfället i akt att fördjupa oss i det ämne som intresserat oss mest under utbildningen

Vilka är era viktigaste resultat?

Vi har kommit fram till att kommunens storlek och yrkesrevisorernas inflytande delvis bidrar till att förklara varför kommunerna väljer att avvika från att lämna viktiga notupplysningar.

Större kommuner tenderar att avsätta större resurser till redovisningens utformning än mindre kommuner. Det medför att större kommuner kan anställa fler kvalificerade redovisningsekonomer som ägnar mer tid åt redovisningsfrågor än de mindre kommuner som studerats i uppsatsen.
Yrkesrevisorerna spelar en viktig roll för att etablera en dialog om vad kommunerna bör förbättra i sin årsredovisning. Kommuner som anser att yrkesrevisorerna har stort inflytande tenderar i likhet att ha färre avvikelser från rådets anvisningar i sina årsredovisningar.

Hur känns det att bli tilldelad pris för bästa masteruppsats?

Vi känner oss hedrade. Det är kul att få erkännande för det arbete vi har lagt ner på uppsatsen, vilket gör oss stolta. Samtidigt är det givetvis en merit att få möjlighet att erhålla ett pris och möjlighet att publicera vår uppsats. Det hela är en fin avrundning på vår utbildning som nu är i sitt slutskede.