Bild
Gunnar Köhlin
Gunnar Köhlin, föreståndare för EfD, är en av dem som driver SDG 8 arbetet på Göteborgs Universitet
Foto: EfD
Länkstig

Hallå där Gunnar Köhlin,

Publicerad

Föreståndare för Environment for Development, EfD, och en av dem som leder Göteborgs universitets arbete inom SDG 8, (Sustainable Development Goal 8), alltså hållbarhetsmål 8 enligt FN:s Agenda 2030.
Den 26–27 augusti samlas internationella forskare för att diskutera detta projekt vid en konferens på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Vad handlar detta om?

International Association of Universities (IAU) har ett kluster som heter Higher Education and Research for Sustainable Development, (HESD). Inom detta har några universitet tagit på sig ansvaret för att samordna forskning relaterad till vardera ett SDG. Vi på GU har tagit på oss ledartröjan för SDG 8.

Vad är syftet med arbetet?

Målet med SDG 8 är att uppnå hållbar och inkluderande ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning och anständigt arbete för alla.

GU:s arbete syftar till att engagera akademin i arbetet för att uppnå detta mål. Vi har gjort en genomgång av forskning som har gjorts och som är relevant för att bidra till att uppnå nio av dess delmål.

Hur går det?

Det går jättebra! Det är ett fantastiskt engagemang bland forskare på GU för att bidra till detta arbete. Vi har redan hittat mycket som är intressant och användbart och som kommer att presenteras och diskuteras vid workshops på konferensen.

Hur många är ni och hur har ni organiserat arbetet?

Det är totalt ett 20-tal forskare från GU, varav nästan hälften från Handelshögskolan, plus forskare på åtta universitet i Asien, Afrika och Sydamerika, som kallas satellituniversitet i detta sammanhang.

Vi är indelade i nio skrivgrupper som fokuserar på var sitt delmål inom SDG 8 och i de grupperna ingår personer från flera fakulteter vid GU och möjlighet till inspel från satellituniversiteten.

Hur kommer resultatet att kunna användas?

Målet är att öka tillgängligheten till relevant forskning, som kan hjälpa beslutsfattare att införa bra politik som bidrar till att uppnå SDG 8.

Vad är den största utmaningen med SDG 8?

SDG 8 är dels ett övergripande och väldigt ambitiöst mål och dels har det även flera mycket specifika delmål. Det inbegriper såväl hastigheten på tillväxt och tillväxtens innehåll som en rad faktorer kring arbetsvillkor, skapande av meningsfull sysselsättning, slaveri, innovation, resurseffektivitet, hållbar turism och mycket annat. Det är det som gör det både utmanande och intressant.

Hur kan det komma sig att det är så många från Handelshögskolan?

SDG 8 innehåller flera viktiga utmaningar som relaterar till områden där forskning bedrivs vid Handelshögskolan. Denna typ av frågor har kommit att bli allt viktigare för universitet att engagera sig i, inte minst progressiva handelshögskolor såsom vår.

Vad händer på konferensen?

Konferensen går ut på att presentera en översikt av forskning inom detta område och hur den kan bidra till att uppnå varje delmål inom SDG 8.

Den blir också ett sätt att vidga gruppen med fler akademiker som är engagerade i detta arbete.

Med SDG 8 testar vi ett sätt för forskare att engagera sig i samhällsfrågor med de verktyg som vi har. Vi utgår från politiskt definierade mål och tittar på hur vi kan bidra med vår forskning – det är faktiskt ett lite nytt sätt att arbeta.

Vad händer sen?

Sen följer en akademisk dialog på satellituniversiteten och även med beslutsfattare i respektive land.

Vi hoppas också att projektet ska få en påverkan på hur länderna rapporterar kring deras eget arbete kring SDG 8 till FN.

Det ska även bli en bok!

När går arbetet i mål?

Det finns ingen tydlig bortre gräns. Vi är i början av en process som riktar in sig på att nå så långt som möjligt i genomförandet av SDG 8 inom ramen för Agenda 2030.

Vad betyder det för Handelshögskolans del?

Vi skapar en spännande dynamik där vi sammanför forskare från olika områden kring en gemensam lägereld, och jobbar tillsammans för en hållbar samhällsutveckling.

 

Om GU:s arbete med mål 8

Om konferensen

Av: Petra Hansson