Bild
Flicka som blåser på liten vindsnurra
Länkstig

Genusperspektiv på gröna jobb i Norden

Könsbundna utbildningsval, den könssegregerade arbetsmarknaden och fördelningen av omsorgsarbete är några av de frågor som diskuteras i relation till gröna jobb och hållbar omställning i en ny rapport från NIKK, Nordisk information för kunskap om kön.

Bild
Jimmy Sand
Jimmy Sand, Nationella sekretariatet för genusforskning
Foto: Natalie Greppi

Under åren 2020-2022 har NIKK tagit fram kunskapsmaterial om såväl arbetsmarknad och könsbundna studieval som hållbar utveckling. Nu har NIKK samlat delar av resultaten från rapporterna i en publikation som lyfter fram hur frågor om könsbundna studieval och könssegregerad arbetsmarknad, normer om kompetens och fördelning av omsorgsarbete hänger samman med omställning till gröna jobb. Den visar bland annat hur frågor av relevans kan hämtas från flera olika samhällsområden, och att genusperspektiv krävs för att den gröna omställningen ska bli hållbar.  

Bild
jubileumsmärke 25 år

— Klimatpolitiska insatser tenderar att skapa fler arbetstillfällen inom tekniska yrken, samtidigt som den som har hand om hushållet får mer att göra. Om man vill göra jobbsatsningar för klimatet och samtidigt bryta den könssegregerade arbetsmarknaden, så behöver man utmana de normer och värderingar som påverkar samhällsutvecklingen, säger Jimmy Sand, som har skrivit rapporten och är utredare på Nationella sekretariatet för genusforskning. 

Publikationen lyfter fram och diskuterar utmaningar med den gröna omställningen utifrån fem tematiska ingångar: Kompetensförsörjning och utbildningssystem, Insatser för att bryta könssegregering, Könsmärkning av teknik respektive hållbarhet, Akademiska normer och arbetsplatskultur samt Social hållbarhet, välfärdssystem och platsens betydelse. Resultaten sammanfattas också i tjugo nyckelbudskap. 

NIKK, Nordisk information för kunskap om kön är ett samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet för jämställdhet, placerat på Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet.