Hoppa till huvudinnehåll
Bild
covid19-virus
Länkstig

Forskningssamarbete mellan Sverige och Italien om äldre och Covid-19 

Publicerad

Ett nybildat nätverk av äldreforskare från Italien och Sverige dedikerade sitt första seminarium i september till att diskutera covid-19 pandemin och implikationerna för forskningen om åldrande, samt hur pandemin påverkar äldre personer.

Seminariet arrangerades av Göteborgs universitet och Örebro universitet inom ramen för samarbetsprojektet Swetaly. Swetaly University Collaboration är ett projekt som ska stärka relationerna mellan Sverige och Italien när det gäller forskning och högre utbildning.

Samarbete för att möta pandemins utmaningar

Syftet med workshopen var att fördjupa samarbetet när det gäller äldreforskning ur ett multidisciplinärt perspektiv och att ta del av de senaste forskningsresultaten om äldre i Sverige och Italien.
Experter från över 20 italienska och svenska lärosäten deltog i seminariet, där även den italienska ambassadören, Mario Cospito, medverkade. Ambassadören pekade på vikten av att bedriva gemensam forskning, och behovet av att lära av varandra för att stå bättre rustade för att möta pandemins utmaningar.
Italien och Sverige sticker ut på var sitt sätt: Italien som var först ute i Europa att drabbas av pandemin, och Sverige som hanterat pandemin på ett sätt som skiljer sig markant från de flesta andra länder.

Ålderism och äldrevården i fokus

På seminariet diskuterades framförallt två ämnen: ålderismen som varit framträdande bland beslutsfattare, och vilken betydelse äldrevårdens sätt att organisera sig haft för utfallet av döda.

Ingmar Skoog, föreståndare för AgeCap, centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet,  presenterade sin syn på den svenska corona-strategin och pekade på exempel på ålderism samt bristen på evidens för att genomföra specifika restriktioner för alla 70 plussare.
– Synen på äldre har flyttats 30 år tillbaka i tiden, från att 70 är det nya 50 till att alla 70 plussare är sköra och behöver hjälp, säger Ingmar Skoog.

Konflikter mellan generationer

Enrica Favaro från Department of Medical Sciences, och Carmelina Concillo från Department of Foreign Languages and Modern Cultures, bägge vid University of Turin, pekade bland annat på konflikter mellan generationerna, användningen av tekniska hjälpmedel och restriktioner i hemvården under karantänen i Italien.

Under ämnet äldrevården presenterade Marco Accorinto, Department of Education vid Roma Tre University sin syn på den ändrade socialtjänsten för äldre under pandemin. Han pekade på hur synen på nationell solidaritet har förändrats, samt på utmaningar när det gäller tilliten till sjukvården under pandemin.
Adrian D. Meehan från Geriatriska kliniken vid Örebro universitet presenterade sin syn på hinder och möjligheter för regional och lokal samordning i vården av äldre patienter med covid-19 i Örebro län. Han lyfte bland annat aspekter kopplat till de sköra äldre och skillnader på symptomen i olika åldersgrupper.

Seminariedeltagarna var överens om värdet av att kunna dela med sig av erfarenheter och att få kunskap om aktuell forskning och det finns ett stort ett intresse av att fortsätta samarbeta. 

Swetaly
  • Swetaly University Collaboration är ett projekt som ska stärka relationerna mellan Sverige och Italien när det gäller forskning och högre utbildning.
  • Projektet lanserades 2019, och hitttills har mer än 30 lärosäten i de båda länderna meddelat sitt intresse att delta.
  • Swetaly koordineras av Göteborgs universitet tillsammans med Örebro universitet.
  • Två teman har valts som utgångspunkt för samarbetet; artificiell intelligens (AI) och åldrande. Dessa teman utgör utmaningar och möjligheter för båda länder.
  • Ett tredje gemensamt intresse som identifierats är insatser för riskutsatta forskare.