Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Distansarbetets spridning, acceptans och praktik - Erik Elldérs projekt har beviljats medel

Publicerad

Bild på Erik ElldérErik Elldér, forskare i kulturgeografi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, har beviljats medel till ett nytt post-doc projekt som avser att närmare studera distansarbete. Titeln på projektet är ”Distansarbetets spridning, acceptans och praktik. Analyser av de rumsligt flexibla arbetsformernas snabba expansion i Sverige 2005-2014”.

Erik disputerade i januari 2016 då han försvarade sin avhandling, med titeln ”The changing role and importance of the built environment for daily travel in Sweden.” Post-doc projektet baseras på samma data som användes i avhandlingen och bygger vidare på tidigare studier utförda av den forskargrupp Erik tillhör. Nedan kan du läsa en sammanfattning av projektet.

Projektet finansieras av Forte: och löper under två år, med start den 1 januari 2017. Fortes motivering för tilldelandet av medel tar bland annat upp att Erik Elldér genom sin avhandling har visat att han är en skicklig empirisk forskare med en god förmåga att kommunicera sina resultat i vetenskapliga tidskrifter. Samt att han verkar i en stark forskarmiljö med högt internationellt anseende.

Distansarbetets spridning, acceptans och praktik. Analyser av de rumsligt flexibla arbetsformernas snabba expansion i Sverige 2005-2014

Erik Elldérs hittillsvarande forskning kretsar kring frågor om individers mobilitet i tid och rum. Det handlar om hur människor med hjälp av resor och förflyttningar pusslar samman den ström av aktiviteter som bildar vardagslivet. I avhandlingen fokuserar han på hur omgivningsstrukturen, den byggda miljön, och olika hushållsrelaterade förhållanden påverkar människors dagliga resande och pendling i Sverige. Inom samhällsplaneringen knyts stora förhoppningar till att förtätade och verksamhetsblandade städer skall bidra till ett miljömässigt hållbart resande och socialt hållbarare vardagsliv. Med hjälp av data från nationella resvaneundersökningar kombinerat med registerdata över befolkning och arbetsplatser analyserar han om människors resurser att överbrygga geografiska avstånd – genom transporter och med hjälp av informations- och kommunikationsteknik (IKT) – medverkar till att minska betydelsen av närhet mellan bostad, arbetsplats och andra samhällsfunktioner. Detta med konsekvenser för övriga delar vardagslivet. Distansarbetets utbredning under senare tid visar sig då vara en central faktor för en tilltagande rumslig flexibilitet i relationerna mellan arbetsliv och vardagsliv i övrigt.

Post-doc-projektet vidareutvecklar frågor om förvärvsarbetets ökande rumsliga flexibilitet. Detta genom att fördjupa studiet av distansarbetets spridning och acceptans i olika hushåll, sysselsättningar och branscher. Erik nyanserar också analysen av distansarbetets praktik: t ex var det äger rum, hur ofta, hur stor del av dagen, hur beroende av IKT, i olika hushållssituationer. Viktigt att notera är att distansarbete (dvs. arbete som utförs under arbetstid utanför ordinarie arbetsplats) under kort tid och efter decennier av stabilitet ökat snabbt bland förvärvsarbetande i Sverige, från knappt 10 % 2006 till över 20 % 2012. Det finns därför teoretiskt grundade motiv att ompröva faktorer som hittills betraktats som möjliggörande respektive begränsande för distansarbetes upptagning och acceptans.

Kontakt:

Erik Elldér

Tel: 031-786 1386

E-mail: erik.ellder@geography.gu.se