Bild
Christopher Gillberg.
Foto: Emelie Asplund
Länkstig

Christopher Gillberg får Arvid Carlsson-priset 2024

UTMÄRKELSE. Christopher Gillberg, seniorprofessor i barn- och ungdomspsykiatri, prisas nu för sitt arbete i Arvid Carlssons anda. Det är Arvid Carlssonfonden som tilldelar honom sitt stora pris, som förutom äran också ger ett forskningsanslag på 700 000 kronor.

Christopher Gillberg rankas som en av världens mest inflytelserika forskare, och är den mest produktiva autismforskaren i världen, Han är författare till över 800 fackgranskade vetenskapliga artiklar om bland annat autism, adhd, Tourettes syndrom och intellektuellt funktionshinder. Forskningen spänner från grundläggande genetik, neurokemi och fysiologi till kliniska insatser, behandling och utfall.

Christopher Gillberg får priset för sin omfattande, tematiskt vittomspännande och kliniskt högrelevanta forskning som satt prägel på den internationella synen på neuropsykiatriska funktionshinder som till exempel autism och adhd. Han är verksam som forskare och kliniker på det forskningscentrum han själv varit med och startat och som bär hans namn: Gillbergcentrum.

En inspiration

Han tycker det är fantastiskt att han nu får det stora Arvid Carlsson-priset:

Bild
Porträttbild
Christopher Gillberg.
Foto: Emelie Asplund

– Arvid Carlsson har alltid inspirerat mig i mitt arbete. Vi bodde också grannar under fyrtio år och vi brukade hälsa på varandra när vi sågs på gatan på väg till våra respektive arbetsplatser. Men forskningsmässigt samarbetade vi bara en gång, i ett arbete om överföring mellan hjärnhalvorna vid autism i början av 2000-atlet, berättar Christopher Gillberg, som just nu befinner sig i Sydafrika på en forsknings- och föreläsningsturné.

Christopher Gillberg är upphovsperson till ESSENCE, ett begrepp som betonar överlappningen mellan olika utvecklingsneurologiska/neuropsykiatriska problem, som alltför ofta betecknas som avgränsade tillstånd, exempelvis adhd, autism, motorikstörningar, tal-språkstörningar och intellektuella funktionsnedsättningar. Det vanliga är att dessa tillstånd förekommer samtidigt, två eller flera, inom en och samma individ.

– Just nu arbetar vi med uppföljning av individer med ESSENCE som vi följt från tidig barndom i vissa fall ända upp till 40-60-års-åldern, säger Christopher Gillberg.

Kunskap ger förståelse

Christopher Gillberg tycker att det är viktigt att påminna sig själv om varifrån begreppet diagnos kommer, nämligen från grekiskans ”Via Gnosis” (”genom kunskap”).

Foto: Emelie Asplund

– Vi behöver få fram så mycket kunskap som möjligt om de funktionsnedsättande symtom som tillsammans kallas ett tillstånd, och det är innebörden av ordet diagnos. Genom ökad kunskap om ESSENCE får individer och familj, skola, hälso- och sjukvård, och även samhället i övrigt, möjlighet att förstå och göra anpassningar. Då kan funktionsnedsättningar reduceras och prognosen förbättras radikalt, säger Christopher Gillberg och tillägger:

– ESSENCE är vår tids största folkhälsoproblem och vår grupp vid Gillbergcentrum gör vad vi kan för att, genom kunskap, minska omfattningen av "dystra prognoser".

Gillbergcentrum är också internationellt ledande inom forskning om PANS (Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome), Syndromet kan innefatta bland annat akut debuterande tvångssyndrom (OCD) eller ätstörning med dramatisk symtomutveckling. Inom Gillbergcentrum pågår forskning både vad gäller hur vanligt syndromet är, vilka orsaker som kan ligga bakom och även hur syndromet bäst kan behandlas.

Ytterligare två pristagare

Arvid Carlssonfonden delar också ut två mindre priser. Dessa går till Konstantinos Meletis, professor vid Karolinska institutet, och Dag Nyholm, professor vid Uppsala universitet. Konstantinos Meletis belönas för sitt skickligt användande av moderna, sofistikerade molekylärbiologiska tekniker för att i djurexperimentella studier söka besvara för psykiatrin relevanta frågeställningar. Dag Nyholm belönas för sin mångsidiga kliniska forskning med fokus på Parkinsons sjukdom, och inte minst för sina värdefulla bidrag till den angelägna uppgiften att optimera behandlingen av detta tillstånd. Meletis och Nyholm erhåller var sitt anslag om 400 000 kronor.

Utdelningsceremonin äger rum i Göteborg den 30 maj.

AV: ELIN LINDSTRÖM