Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Andreas Diedrich extern utvärderare vid validering av nyanländas kompetens.

Publicerad

Andreas Diedrich har varit extern utvärderare av ett projekt som Myndigheten för yrkeshögskolan har lett. Projeket har handlat om att validera utländsk yrkeskompetens för nyanlända invandrare, och kallas kort VINN-projektet, där Arbetsförmedlingen var samverkanspart. Drygt 160 valideringar genomfördes inom projektet och uppdraget har nu redovisats till regeringen.

Projektet utmynnade i två rapporter där den ena är slutrapportern från VINN-projektet och den andra är Andreas Diedrichs externa utvärdering av projektet.

Idag betraktas validering av kompetens mer och mer som ett effektivt verktyg för att integrera nyanlända invandrare på arbetsmarknaden och i samhället. I praktiken har dock resultaten av otaliga projekt för att etablera metoder för validering pekat på stora svårigheter när det gäller valideringens roll som meningsfullt integrationsverktyg. Den här studien av ännu ett sådant projekt pekar på främst två förklaringar för detta:

1) Frågor kring validering av nyanländas kompetens ses inte som en viktig del i kärnverksamheten på många av organisationerna som fått uppdrag att jobba med just dessa frågor. De blir därför lätt bortglömda eller tolkade på ett sätt som inte främjar nyanlända invandrarnas inträde på arbetsmarknaden.

2) Det finns en paradox i arbetet med etablering av metoder för validering av nyanländas kompetens: metoderna man vill etablera kräver i hög grad kunskaper i svenska språket medan målgruppen för metoderna – nyanlända invandrare - inte kan förväntas besitta dessa kunskaper.

Som tidigare studier av andra integrationsprojekt har antytt (se Osman 2006) förutsätter en positiv utveckling av detta arbete i framtiden att man förmår rikta blicken från ”invandrarna”, som besitter eller saknar kunskaper, till de organiseringspraktiker som gör dem till ett problem.