Bild
Foto över Malmös hamn
Foto: Maureen McKelvey
Länkstig

54 åtgärdsförslag för inkluderande och hållbar tillväxt i Malmö

Publicerad

Malmö har ställt om från tillverkningsekonomi till kunskapsintensivt och teknikdrivet företagande. Näringslivet i Malmö växer kraftigt, samtidigt som staden lider av arbetslöshet, utanförskap och segregation. Tillväxtkommissionen har lämnat sin slutrapport ”Malmö: en stad, två berättelser”, till Malmö stads kommunstyrelse. Här presenteras 54 förslag för att skapa förutsättningar för inkluderande och hållbar tillväxt i Malmö.

Malmö är en stad med två berättelser. Den ena handlar om omställning från industristad till plattform för kunskapsintensivt och teknikdrivet företagande, om utvecklingsmöjligheter och det unika geografiska läget med närheten till Köpenhamn och den europeiska kontinenten. Den andra berättelsen handlar om arbetslöshet, utanförskap och segregation. På det viset är Malmö en kombination av ytterligheter i Sverige.  Det är lätt att tänka sig att Malmös utmaning handlar om att lösa problemen i den andra berättelsen, men det handlar inte bara om det. Malmös största utmaning är att inte låta stadens två berättelser utvecklas till två parallella verkligheter.

I rapporten presenterar Tillväxtkommissionen rekommendationer och förslag på åtgärder inom områden som kommissionen bedömer som centrala för att stärka förutsättningarna för en mer inkluderande och hållbar tillväxt i Malmö. Det handlar om insatser inom Näringsliv och entreprenörskap, Arbetsmarknad, Utbildning, Kommunal verksamhet och organisation samt Köpenhamn/Danmark och norra Tyskland.

Bild
Bild på merparten av kommissionärerna.
Bild på merparten av kommissionärerna. Foto Fredrik Johansson

- Beslutet om att inrätta en tillväxtkommission fattades av kommunstyrelsen i Malmö 2020 och nu när slutrapporten är inlämnad ska det bli spännande att se våra rekommendationer och förslag till åtgärder förverkligas, säger Maureen McKelvey.

Expertis inom näringsliv och entreprenörskap

Bild
Foto på Maureen McKelvey
Maureen McKelvey Foto: Isak Lundmark
Foto: Isac Lundmark

Maureen McKelvey är professor i industriell ekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och en av kommissionärerna i Tillväxtkommissionen. Hon är föreståndare för Gothenburg Centre on knowledge-intensive innovation ecosystems och chef för avdelningen för innovation och entreprenörskap. Alla kommissionärerna är aktiva inom samtliga av de centrala områdena som kommissionen tittat närmare på. Professor McKelveys största fokus har dock varit på de insatser som kan göras inom näringsliv och entreprenörskap, som handlar om åtgärder som stärker förutsättningar för tillväxt i alla delar av näringslivet i Malmö.

- Malmö är en stad där tjänstesektorn och den kunskapsintensiva sektorn, samt de kreativa näringarna har ökat. Det är en stor strukturell omställning från den industristaden som Malmö tidigare representerade, där industrin i stort sett är borta och exempelvis hamnområdet har ersatts av nya bostäder och arena för aktiviteter, såsom Malmö Live, säger Maureen McKelvey.

Detta område inkluderar också entreprenörskap och entreprenörskapets roll i Malmös fortsatta tillväxt, samt förutsättningarna för att en större andel av Malmöborna kan bli självförsörjande genom företagande. De förslag på åtgärder som kommissionen lämnat inom detta område omfattar bland annat företagsklimat, förutsättningar för soloföretagande, regional samverkan i etableringsfrågor, pendlingsmöjligheter samt tillgång till riskkapital.

- Stimulans av näringsliv och entreprenörskap behövs i Malmö, eftersom man måste ha produktivitetsökningar och ekonomiskt tillväxt för att värna den framtida välfärdsstaten. Slutrapporten riktar in sig på förslag som gör att näringsliv och entreprenörskap värnas, och verkar (hand-i-hand) tillsammans med förslag inom andra områden, säger Maureen McKelvey.

Hon avslutar med att ge en eloge till Tillväxtkommissionens sekretariat.

- De har gjort ett fantastiskt jobb med organisation, texter och bilder, råd och diskussioner inom Malmö.

Bild
Foto över Malmö, Sverige
Malmö, Sverige. Foto: Shutterstock

Slutkonferens om rapporten

Slutkonferesen som hölls i Malmö den 9 juni 2023 samlade över 200 deltagare. På konferensen presenterade Tillväxtkommissionen förslagen och rekommendationerna till Malmös kommunstyrelse på hur stadens tillväxt kan öka hållbart och inkluderande. Här fanns också möjlighet att lyssna till fördjupningssamtal inom områdena som presenteras i slutrapporten.

Tillväxtkommissionens viktigaste förslag

I rapporten presenterar Tillväxtkommissionen rekommendationer och åtgärdsförslag inom Näringsliv och entreprenörskap, Arbetsmarknad, Utbildning, Kommunal verksamhet och organisation samt Köpenhamn/Danmark och norra Tyskland. Tillsammans har de 14 kommissionärerna och de personer som ingår i sekretariat djup kunskap om dessa områden. Malmö, som en stad med två berättelser, måste jobba konsekvens över gränser för att lyckas med en bättre framtid för all invånare.

Näringsliv och entreprenörskap handlar om åtgärder som stärker förutsättningarna för tillväxt i alla delar av näringslivet i Malmö. Detta område inbegriper också entreprenörskap och entreprenörskapets roll i Malmös fortsatta tillväxt, samt förutsättningarna för att en större andel av Malmöborna kan bli självförsörjande genom företagande. Åtgärdsförlag inom detta område omfattar bland annat företagsklimat, förutsättningar för soloföretagande, regional samverkan i etableringsfrågor, pendlingsmöjligheter samt tillgång till riskkapital.

Arbetsmarknad är inriktat på flera olika åtgärder som Malmö stad kan vidta för att förbättra Malmöbornas möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Det handlar om matchningsinsatser, förmedling av jobb, kommunala arbetsmarknadsanställningar, satsningar på kombinationsinsatser (språkträning i kombination med arbetsträning) samt arbete med att stärka förutsättningarna för policylärande så att Malmö stad över tid får ökad kunskap om vilka insatser som faktiskt fungerar.  

Utbildning inbegriper åtgärder som Malmö stad kan vidta för att rusta Malmöbor för såväl arbete som företagande. Det handlar om tidiga insatser i skolan, arbete med studie- och yrkesvägledning, möjligheter till arbetslivskunskap, arbetsförlagda praktikplatser (APL) samt yrkesutbildning.

Kommunal verksamhet och organisation riktar in sig på olika delar av kommunens arbete. Inom detta område lyfter kommissionen Malmö stads arbete med övergripande strategier, framtidsvision, samverkan över förvaltningsgränser, processer för utvärderingar, samt arbete med upphandling som ett sätt att främja innovation och hållbarhet. Kommissionen tar även upp hur Malmö stad kan arbeta för att stärka förutsättningarna för civilsamhällets aktörer och tillika hur Malmö stad, via det kommunala bostadsbolaget MKB, kan utöka arbetet med att motverka socio-ekonomisk segregation.   

Köpenhamn/Danmark och norra Tyskland adresserar en förutsättning som är unik för Malmö – Malmös geografiska läge med en fast förbindelse till Köpenhamn och i förlängningen norra Tyskland tack vare den kommande tunneln under Fehrman-Bält. Inom detta område har kommissionen adresserat frågor och utvecklat åtgärdsförslag som handlar om Malmö som en del av en integrerad arbetsmarknadsregion med Köpenhamn, näringslivsutveckling och gränsöverskridande klusterbildning, Malmö och den bredare Malmö-Lundregionens attraktivitet för investeringar och företagsetableringar, samt framtida möjligheter tack vare Fehmarn Bält-förbindelsen och en möjlig Öresundsmetro.

Bild
Illustration av Malmö
Tillväxtkommissionen

Tillväxtkommissionen är en oberoende kommission med uppgift att analysera förutsättningarna för en inkluderande och hållbar tillväxt i Malmö och ge rekommendationer framåt.

Målet med Tillväxtkommissionens arbete är att ge kommunstyrelsen ett analytiskt och vetenskapligt grundat underlag med förslag för att på medellång och lång sikt förbättra förutsättningar för en inkluderande och hållbar tillväxt i Malmö. Förslagen och rekommendationerna ska vara policydrivande och realiserbara.

Tillväxtkommissionens webbsida: https://malmo.se/Tillvaxtkommissionen.html

Vilka personer har utgjort Tillväxtkommissionen?

Tillväxtkommissionen har bestått av 14 kommissionärer och en ordförande. Dess sammansättning har varit forskare, experter och praktiker inom bland annat företagande och entreprenörskap, innovation, arbetsmarknad, utbildning och klimat. Kommissionärerna har representerat en bredd av olika forskningsinriktningar och organisationer. En presentation av kommissionärerna finns på: Kommissionärer - Malmö stad (malmo.se)