Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Elever på högstadiet sitter runt ett bord och diskuterar.
Foto: Mostphotos.
Länkstig

4,5 miljoner till praktiknära skolforskning om gruppdiskussioner

Publicerad

Leder gruppdiskussioner i matematik och naturvetenskap till att elever lär sig mer av ämnesinnehållet? Det ska ett nytt forskningsprojekt som beviljats medel av Skolforskningsinstitutet ta reda på.

Forskningsprojektet är ett av fyra som beviljas medel i Skolforskningsinstitutets utlysning för praktiknära skolforskning. I det treåriga projektet ska två skilda undervisningsupplägg jämföras. I det ena sker undervisning i helklass. I det andra är smågruppsdiskussioner integrerade med undervisning i helklass.

– Vi vill belysa och belägga i vilken grad och på vilket sätt gruppdiskussioner kan ge en lärandemässig fördel jämfört med undervisning som endast sker i helklass, säger Åke Ingerman, professor i ämnesdidaktik vid Göteborgs universitet.

Tre skolor och 250 elever ska delta i projektet

Forskningsprojektet ska göras i samverkan med tre skolor i Göteborg och Mariestad. Totalt kommer runt 250 elever i årskurs 6 och 7 att delta. De kommer att få undervisning i områdena materia (i naturvetenskap) respektive negativa tal (i matematik).

Unikt för det här projektet är dels det relativt stora antalet elever, som möjliggör en jämförelse av skilda undervisningsdesign, och dels att det är elevernas lärande av ämnesinnehållet som är i fokus. Tidigare studier av gruppdiskussioner har främst fokuserat interaktionen mellan elever och elevers utveckling av sociala förmågor.

Vill bidra till att utveckla undervisningen

Forskningsprojektet kommer att genomföras i två faser. Först ska undervisningsdesignen utvecklas genom så kallade ”learning studies” där ämneslag på skolorna gemensamt utformar, testar och förfinar undervisningsmetoder. Sedan ska dessa undervisningsdesigner testas på runt 250 elever.

– Vi vill bidra till att utveckla undervisningspraktik. Vi vill dels redogöra för hur de learning study-designer som tas fram i projektet kan förstås och användas av nya grupper av lärare, och dels ge kunskap om kriterier för utformning av gruppdiskussioner som har potential att förbättra elevernas lärande av ämnesinnehållet.

På en teoretisk nivå är projektets syfte att bidra med kunskap om stabiliteten i learning study-designer, det vill säga vad händer när de används av andra lärare och i andra elevgrupper. Syftet är också att belysa huruvida en viss typ av gruppdiskussioner – med fokus på ämnesinnehållet– har potential att ge synergier med helklassundervisning och därmed visa på hur olika arbetssätt i undervisningen kan kombineras utan att ett skarpt innehållsligt fokus försvinner.

Effekter av undervisning med innehållsligt och teoretiskt designad gruppdiskussion i matematik och naturvetenskap

Projektledare: Åke Ingerman.
Medverkande forskare: Ulf Ryberg, doktor i ämnesdidaktik och gymnasielärare i matematik, och Jenny Svanteson Wester, doktorand i pedagogiskt arbete och grundskolelärare i naturvetenskap och matematik.
Medverkande skolor: Prismaskolan (Mariestads kommun), Unicaskolan (Mariestads kommun) och Kålltorpsskolan (Göteborgs stad).
Projekttid: 2021-01-01 – 2023-12-31
Finansiering: Har beviljats cirka 4,5 miljoner av Skolforskningsinstitutet.