Länkstig

‘The Woman in White’ – Readings of Ruth Prawer Jhabvala and Shashi Deshpande in light of the Rasadhvani

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
institutionen för språk och litteraturer

Kort beskrivning

Doktorandprojekt

Mitt syfte är att vidga och omformulera debatten kring två författare, Ruth Prawer Jhabvala och Shashi Deshpande, vars gemensamma nämnare är att ha blivit begränsade dels av en kritisk debatt som endast avsett att läsa deras verk i ljuset av det postkoloniala arvet på grund av den indiska bakgrunden som utgör huvuddelen av deras författarskap, och dels genom en snävt definierad roll som kvinnliga författare som enbart grundats på det faktum att bådas verk ofta skildrar kvinnors öden inom hemmets ram. Enligt min mening kommer deras verk mer till sin rätt om man sätter dem inom den vidare ramen av en sociokulturell teoribildning med utgångspunkt från ett kvinnligt perspektiv.