Bild
Gruppbild på deltagarna i MoC
Foto: Marta Ejsmont
Länkstig

The Museum of the Commons (MoC)

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
2,9 miljoner
Projekttid
2023 - 2027
Projektägare
HDK-Valand - Högskolan för konst och design

Finansiär
Samfinansierad av Europeiska unionen

Kort beskrivning

Museum of the Commons (MoC) är ett nytt projekt från L'lnternationale, utvecklat för att hjälpa museer och andra konstorganisationer att anpassa sig och förändras för att bättre kunna ta itu med frågor som klimat, hållbarhet och social rättvisa. Det är ett fyraårigt program som utvecklats av den europeiska sammanslutningen av museer för samtida konst L'lnternationale med HDK-Valand som en viktig partner, både som chefredaktören för L'Internationale Online och som forskningssamarbetspartner. MoC uppmuntrar samtida museer och kulturorganisationer att fungera som verktyg med öppen kunskapskälla för nya hållbara former av kulturellt samskapande, som bidrar till miljömässig, social och konstnärlig omvandling.

I över tvåhundra år har museer varit förvaltare av arv och minne. Under de senaste decennierna har de dock blivit viktiga platser i den offentliga sfären där stora utmaningar tas upp och diskuteras, till exempel klimatförändringar, social inkludering och jämställdhet. MoC ser kultursektorn som ett ekosystem som består av organisationer av olika storlek, påverkan och målgrupper, och skapar ett hållbart samarbete mellan 7 museer, 3 akademiska institutioner, 4 konstorganisationer och 2 associerade partner, som spelar specifika roller inom konstsektorn över hela den europeiska kontinenten (N, E, S och W). På så sätt bidrar MoC till att göra det konstnärliga ekosystemet bredare, hälsosammare och mer inkluderande. MoC växte fram ur projektet OME (verksamt 2018-2022) som bestod av 7 museer och 2 akademiska partners (varav HDK-Valand var en) med fokus på Europa under 1990-talet och som ägnar sig åt att utveckla det ingående museet.

MoC-projektet är organiserat i 3 tematiska trådar:
1. Klimat: att ta itu med frågorna om miljömässig hållbarhet;
2. Situerade organisationer: ifrågasätta konstinstitutionernas roll som rum för inkludering och mångfald, och
3. Det förflutna i nuet: historia och kulturarv som verktyg för social rättvisa.

MoC når 2 miljoner europeiska medborgare genom att producera 6 utställningar, 4 konstnärliga möten, 5 residensprogram, 6 nomadskolor, 50 workshops, 5 gemensamma trädgårdsprojekt, 1 onlineplattform, 3 digitala arkiv och 41 digitala publikationer.

MoC är engagerat i den ukrainska befolkningen som lider på grund av konflikten och den utvandring som orsakats av den ryska militära invasionen. MoC har som partner organisationen Visual Culture Research Centre (UKR). MoC kommer att bidra till den framtida återhämtningen av den ukrainska kultursektorn genom att organisera två upplagor av Kyiv Biennial (2023 och 2025).

MoC:s avtal med EU för projektet undertecknades i februari 2023, och därefter inleddes en kommunikationskampanj i hela nätverket för att främja medvetenheten. L'Intenationale - museigruppens medlemmar (L'I) - har en gemensam synlighetsgrupp där museernas kommunikationsansvariga arbetar tillsammans för att planera synlighet och kommunikation för nätverket och för MoC-projektet.

Medlemmar

Prof. Mick Wilson
Nick Aikens
Tove Posselt
Prof. Elena Raviola
Dr. Cathryn Klasto

Finansieras av Europeiska unionen. De synpunkter och åsikter som uttrycks är endast upphovsmannens [upphovsmännens] och utgör inte Europeiska unionens eller Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kulturs (EACEA) officiella ståndpunkt. Varken Europeiska unionen eller EACEA tar något ansvar för dessa.