Länkstig

Svensk regionalekonomisk utveckling och omvandling; dåtid, nutid och framtid

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
2 850 000
Projekttid
2018 - 2020
Projektägare
Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan

Finansiär
Stiftelsen Länsförsäkringsbolagens forskningsfond

Kort beskrivning

Svensk ekonomisk geografi är i snabb förändring. Relationerna mellan regioner ändras över tid och inom regionerna sker en snabb strukturomvandling. För att förstå regioners långsiktiga utvecklingsmöjligheter finns mycket att lära av historien. Syftet med projektet är att genom analys av historiska tidsserier och identifiering av centrala faktorer för regional tillväxt ta fram historiskt baserad kunskap. Kunskapsinhämtandet sker genom analyser av de geografiska konsekvenserna av automatisering, re-industrialisering och en ökad integration mellan tillverkningsindustri och tillverkningsnära tjänstesektor. Projektet handlar därför om hur tillväxt fördelas regionalt samt på hur dessa mönster påverkas och interagerar med mer omvälvande teknologiska och strukturella förändringar.

Navigate to video: Akademisk kvart: Inkomstpolarisering
Video (17:10)
Akademisk kvart: Inkomstpolarisering