Länkstig

Strategiskt förnyelsearbete inom svensk industri

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
3 130 000 SEK
Projekttid
2017 - 2019
Projektägare
Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan

Finansiär
Vinnova

Kort beskrivning

Projektets syfte var att studera hur strategiskt förnyelsearbetet inom svenska och utlandsägda tillverkningsföretag i Sverige påverkas genom att de ingår i globala värdekedjor. Vi samlade in ett stort empiriskt material, inkl. företagsintervjuer, som generellt visar att förnyelsearbetet inte påverkats negativt till följd av att man ingår i globala värdekedjor. Detta är en intressant, viktig iakttagelse för att förstå dynamiken inom tillverkningsindustrin i Sverige, dessutom kan vår insamlade data och de företagskontakter vi byggt upp vara värdefulla vid fortsatta studier