Bild
Foto: Hans Braxmeier
Länkstig

Sprungna ur jorden. Om subjektskap, tillblivelse och materialitet i svenskspråkig prosa från andra halvan av 1900–talet

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

Kort beskrivning

I Johanna Lindbos avhandlingsprojekt utforskar hon hur relationer mellan mänskliga karaktärer och landskap gestaltas i texter skrivna av Stig Dagerman, Birgitta Trotzig och Mare Kandre.

Genom att undersöka vad som sker då olika kroppar och material så som sand, lera, vegetation, vatten och kött möts, vill hon bland annat belysa hur dessa relationer visar på komplexa sätt att bli till, så kallade tillblivelseprocesser. Exempel på frågor Lindbo söker svar på är vem eller vad som i romanerna bär på berättelser och var gränserna för subjektskap upprättas eller töjs?

Men läsningarna tar också fasta på, och problematiserar, de associationer som texternas bildspråk väcker i beskrivningar av det mänskliga och mer-än-mänskliga.